Lantbrukares innovationskraft fångas upp i nytt forskningsprojekt

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Det finns en stor innovationsanda i lantbruksindustrin som behöver tas till vara på för att lantbrukare ska kunna möta framtidens utmaningar. Pedagogikforskare inom Norrlandsnavet driver på utvecklingen.

– Genom livslångt lärande utvecklas vi och formar samhället som vi lever i. En hållbar livsmedelsproduktion är central för civilisationens fortlevnad, säger Niklas Johansson, doktorand i Norrlandsnavets forskningsprojekt om livslångt lärande.

De senaste 100 åren har lantbruksindustrin i Norra Sverige tagit sig igenom flera stora innovationsprocesser. I framtiden behöver det svenska lantbruket utvecklas ännu mer till följd av klimatförändringar, teknisk utveckling och en åldrande arbetskraft.

Niklas Johansson. Foto: Privat.

Forskningsprojektet, som drivs av Luleå tekniska universitet i nära samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten, ska studera vad som motiverar lantbrukare och företagare inom besöksnäringen att ta till sig ny kunskap. Syftet är att stödja Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat, som är tydligt kopplad till de globala målen i Agenda 2030. Forskarna genomför livsberättelseforskning.

– Vi intervjuar lantbrukare om deras liv, utmaningar och vad som driver deras lärande. Och jämför det med hur de under 20–40 års tid har bemött förändringar. Det kommer att ge oss insikter i hur de bäst tar till sig kunskap, berättar Niklas Johansson.

”Livslångt lärande är ett buzz word”

I projektet ska forskarna utforma utbildningar och andra pedagogiska aktiviteter riktade till lantbrukare och företagare inom besöksnäringen. Tanken med utbildningarna är att minska avståndet mellan ny kunskap och tillämpningen av den.

– Bönder vet hur man odlar grödor men det behövs metoder för att få det hända, säger Caroline Graeske, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Caroline Graeske. Foto: Tomas Bergman.

Forskningsprojektet kommer att ta fram modeller för livslångt lärande som passar lantbruksindustrin och besöksnäringen.

– Inom akademin har livslångt lärande blivit ett buzz word, men ingen vet vad det egentligen innebär, fortsätter hon.

Människor utbildar sig i tre, fyra år och går sedan ut i jobb och återvänder sällan till skolbänken. Men Caroline Graeske tror att det kommer att se annorlunda ut i framtiden.

– Det kommer ske mer samverkan mellan akademi och näringsliv, där människor kompetensutvecklar sig under hela yrkeslivet. I det här forskningsprojektet jobbar vi mycket nära lantbrukare och småföretagare inom besöksnäringen för få upp intresset för närproducerad mat och öka produktionen av hållbara livsmedel, säger Caroline Graeske.

Kontakta
niklas.1.johansson@ltu.se
caroline.graeske@ltu.se

LÄS MER OM NORRLANDSNAVET
På deras webbplats
Esbriartiklar om satsningen:
Så ska 100 Kampradmiljoner stärka forskning och norrländska företag
Så går det för Kamprads mångmiljonsatsning på norrländska företag
Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin
Miljölagstiftningen hindrar den gröna utvecklingen i norr
Så ska högteknologiska startups säkra grön omställning
Digital lanthandel livar upp landsbygden
Tips | Så lyckas småföretag med digitalisering

1004

DELA