Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

I detta nu jobbar kommuner över hela landet med innovation för att skapa hållbara och attraktiva städer. Men går byråkrati och innovation verkligen ihop? I forskningsantologin Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer redogör åtta forskare för utmaningar och möjligheter i arbetet, och presenterar förutsättningar för att kunna styra, leda och organisera för innovation. Varje kapitel utgår […]

Horisont Europa är ett EU-program för forskning och innovation som ska ta itu med klimatförändringar, bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet pågår mellan 2021-2027 med en budget på 95,5 miljarder Euro och är ett exempel på en missionsorienterad innovationspolitik (MOIP). Syftet med den här typen av innovationspolitik […]

Regleringar är en viktig del av en välfungerande ekonomi, och de förändras löpande i takt med tekniska framsteg som möjliggör nya marknader. Tänk bara på hur digitalisering eller DNA-teknik har skakat om världen. Även politiska processer, som regional integration eller geopolitiska spänningar, skapar nya regleringar att förhålla sig till. Men alltför reglerade ekonomier kan leda […]

Sverige och övriga Europa står inför många utmaningar framöver, bland annat demografiska, geopolitiska, teknologiska och klimatrelaterade sådana. För att säkerställa fortsatt tillväxt och välstånd krävs det enligt professorerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson mer teknologisk utveckling och nya sätt att hantera komplexa frågor på. Och de menar att innovation och entreprenörskap är centrala delar för […]

Vilken betydelse har entreprenörskap för världens ekonomier? Redaktörerna till boken The Entrepreneurial Ecosystem: A Global Perspective anser att vi endast kan förstå det genom att se på entreprenörskap utifrån ett ekosystemperspektiv. I boken ägnas stor uppmärksamhet åt metoder för att mäta och utvärdera det entreprenöriella ekosystemet. I övrigt kan vi läsa om ”entreprenörskapsparadoxen”, alltså uppfattningen […]

Sociala initiativ för att lösa samhällsutmaningar har alltid funnits och är i allra högsta grad aktuellt idag. Med globalisering, befolkningstillväxt, ökad ojämlikhet, krig och klimatförändringar – bara för att nämna några – behöver världen fler metoder än de redan existerande. Forskningsfältet social innovation växer i takt med behoven, och i boken Encyclopedia of Social Innovation […]

Vi vet sedan tidigare att innovationsprocesser är långsamma, kollektiva och sociala. I boken Encouraging Innovation – Cognition, Education, and Implementation djupdyker författaren i en stor volym internationella forskningsartiklar för att reda ut detta närmare. Den första delen handlar om hur viktiga de kognitiva och sociala färdigheterna är för innovationsförmåga. Till exempel får vi veta allt […]

I den kontext som människan lever och verkar i, med oändliga möjligheter till skapande och innovation, inspireras våra idéer av saker vi ser och lär oss; upplevelser, människor och platser, idéer, kultur och andras kreativa verk och innovationer. Men hur navigerar vi i denna snåriga storskog av kreativa möjligheter? I boken Creativity in Large-Scale Contexts […]

Människor ”i allmänhet” såväl som den akademiska världen har en pessimistisk bild av vad artificiell intelligens, AI, och andra tekniska innovationer kommer att innebära för jobb och arbetsmarknaden i stort. Men kommer det verkligen att bli så illa? Det tror inte forskarna och författarna av boken The Work of the Future: Building Better Jobs in […]

Krusiduller och överkonstruktion är vanliga inslag till nya produkter och tjänster som tas fram och blir innovationer. Men tilläggen används sällan av konsumenten, utan är snarare avsedda att mata marknaden med ett ständigt flöde av ”innovationer” (tänk nya versioner av smartphones).  Frugal – eller sparsam, enkel – innovation innebär ett motsatt sätt att utveckla innovationer. […]

Innovation har bidragit stort till vårt rika och välmående land. Men innovation är i dag ett modeord som många ser som den snabba lösningen på de flesta samhällsproblem. Det får privata så väl som offentliga aktörer att öppna plånboken för dyra marknadsförings-insatser som sällan leder till – just det, innovation. Det menar sociologen Olof Hallonsten, […]

Så gott som alla småföretag idag behöver ha digital kunskap för att lyckas lansera produkter/tjänster, generera intäkter, minska kostnader, hitta nya kunder och växa. Men vilka är de viktigaste färdigheterna för entreprenörer i en digital värld? Hur förändrar digitaliseringen produktdesign och kommunikation med kunderna? Och hur kan småföretag i icke-digitala branscher övervinna den digitala klyftan? […]

Sök

Arkiv