NY FORSKNING | Så skapar vi hållbara och konkurrenskraftiga företag

Maria
 Gustafsson
DELA
En man räknar på fördelarna med hållbara innovationer medan kvinna gläds över över en frisk planet.
Foto: Canva.

Företag är stora klimatbovar – men en omställning är möjlig och de som satsar på hållbara innovationer kan skönja enorma framgångar. Men rätt förutsättningar krävs. Tidigare Norsi-doktoranden Fanny Hermundsdottir förklarar hur.

Grattis till disputationen! Vad har du studerat?

– Min doktorsavhandling handlar om hur företag genom att satsa på hållbara innovationer kan bidra till att lösa miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar världen står inför, samtidigt som de behåller sin konkurrenskraft. Företagen förbrukar mycket resurser och bidrar stort till klimatutsläpp, och har en större roll än att bara skapa värde för sig själva. Ska de överleva i framtiden behöver de ta ansvar för miljön och samhället omkring dem.

– Samtidigt kan vi inte ta för givet att företag kommer att investera i hållbara innovationer om de inte är konkurrenskraftiga för företaget.

Vilka typer av hållbara innovationer finns det?

– Miljöinnovationer kan delas in i nya produkter, processer eller organisatoriska innovationer. Produktinnovationer är ofta nya produkter som minskar material- eller energiförbrukningen. Processinnovationer kan till exempel vara nya processer som leder till minskade utsläpp, avfall, energi och material eller resurser, som minskar förbrukningen av vatten, el, gas och olja. Nya organisatoriska innovationer kan vara införandet av miljöledning, grön marknadsföring eller andra nya organisatoriska metoder.

Fanny Hermundsdottir. Foto: Privat.

Så vilka är de främsta resultaten i din avhandling?

– De viktigaste praktiska resultaten är att hållbara innovationer kraftigt kan öka företagens konkurrenskraft genom ökad vinst, ökad försäljning och ökade marknadsandelar – eller nya marknadsmöjligheter. Företag kan också uppnå andra icke-finansiella fördelar såsom ett bättre rykte bland intressenter, ett starkare varumärke och högre kundnöjdhet.

– Hållbara innovationer leder också ofta till minskade kostnader i företaget på grund av minskad förbrukning av bland annat material och energi. Men också, genom att möta samhällets och intressenternas krav på hållbarhet och ligga steget före framtida hållbarhetsregleringar, minskar företaget framtida risker.

Men vad krävs för att företagens hållbarhetssatsningar ska ha en ordentlig positiv påverkan på de hållbarhetsutmaningar vi står inför? Det kan väl aldrig räcka med att några enstaka företag här och där gör satsningar?

– Om vi verkligen vill lösa hållbarhetsutmaningarna måste vi få med alla företag på tåget. Först när vi uppnår en kritisk massa av företag som utvecklar hållbara innovationer kan vi lösa de klimatmässiga och sociala utmaningar vi står inför. Vi kommer också att uppnå ökade skalfördelar och mer kunskapsdelning mellan fler företag. Det gör det billigare och mindre riskfyllt att investera i hållbara innovationer.

– Och de företag som valt att inte investera blir då förlorarna och tvingas till omställning för att säkra sin överlevnad.

Du menar att det behövs regleringar för att få i gång skiftet på allvar. Vilken typ av regleringar handlar det främst om?

– På grund av komplexitet, marknadsutmaningar, tidspress och ofullständig information kan vi inte utgå från att företag kommer att investera i nya hållbarhetsinnovationer på egen hand. Det är därför reglering behövs – men de måste främja företagens konkurrenskraft och värdeskapande.

– Det är viktigt att nya regler ger företagen tillräckligt med tid för att ta reda på hur de ska förnya sig och lösa de hållbarhetsutmaningar som deras bransch står inför. Regleringar är också viktiga för att minska till exempel marknadshinder och för att underlätta för företagen, till exempel genom att öka kunskapen om hållbarhet och främja samarbete mellan företag och branscher.  

– Vi ska också komma ihåg att för att företag ska ha möjlighet att utveckla hållbara innovationer, är finansiellt stöd avgörande. Få företag kan själva finansiera dessa – särskilt radikala innovationer.

Vilka är dina främsta medskick till företagare?

– Jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är för företag att samarbeta. Inget enskilt företag kan lösa hållbarhetsutmaningar på egen hand. I stället behöver företag och branscher samarbeta och utbyta kunskap och resurser för att hitta bra lösningar på hållbarhetsproblemen.

– En bra start för att få i gång hållbarhetsarbetet är att implementera hållbarhet i sina övergripande strategier.

Kontakta fanny.hermundsdottir@ntnu.no

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen och Norsi
Fanny Hermundsdottir disputerade nyligen vid NTNU i Norge med avhandlingen Sustainability innovations: The role of sustainability innovations in solving the sustainability challenges and increasing firm competitiveness. Under sina doktorandstudier deltog hon i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

Mer ny forskning från Norsi-nätverket:
Så skapas rum för innovation i försvarsindustrin
Komplementärernas tuffa tillvaro
Så lyckas livsmedelsföretagare ta sig in på en ny marknad – forskaren tipsar

90

DELA