Så går det för Kamprads mångmiljonsatsning på norrländska företag

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Luleå tekniska universitet.

I Norrlandsnavet får norrländska företag stöd av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet för att öka sin konkurrenskraft. Efter uppstartsfas under pandemin rullar satsningen nu med full kraft. Vi fick en pratstund med professorn och vetenskapliga ledaren Vinit Parida.

100 miljoner kronor. Det har Luleå tekniska universitet fått av Familjen Kamprads stiftelse för att satsa på norrländska små och medelstora företag under åtta år. Målet är att öka innovation, tillväxt och social utveckling i regionen. Huvuddelen av forskningen är organiserad inom fem tvärvetenskapliga doktorandprojekt som genomförs i nära samarbete med företagen. På så vis ska forskningsinsikterna driva förändring på riktigt i företagen, och skapa konkurrenskraft. Doktoranderna jobbar mycket nära företagen för att verkligen förstå utmaningarna de har och för att på ett framgångsrikt sätt kunna utveckla det de behöver.

– Vad som är speciellt för doktoranderna i Norrlandsnavet är att de kommer att delta i implementeringen av forskningsresultaten och få se effekterna av det när det är dags. Det är en unik möjlighet få förunnat, säger Vinit Parida, professor och vetenskaplig ledare i Norrlandsnavet.

Startskottet för Norrlandsnavet gick i augusti 2020. Det var i en tid då pandemin hade slagit till med kraft i Sverige och lamslog många verksamheter. Att starta och bygga upp ett initiativ som Norrlandsnavet har därför inte varit helt enkelt. Framför allt har det varit svårt med rekrytering till en början, och det har försenat starten av vissa doktorandprojekt.

– Men nu är vi i gång på riktigt och det känns mycket skönt att samhället har öppnat upp, fortsätter Vinit Parida.

Norrlandsnavets erbjudande till företagen

Sedan starten för 1,5 år sedan har Luleå tekniska universitet haft forskningssamarbeten med cirka 90 små och medelstora företag från 10-15 branscher. En stor andel av de är förstås verksamma inom gruv-, stål-, och skogsindustrin. Men Norrlandsnavet riktar också in sig på innovativa företag som arbetar med grön och hållbar industri. Andra branscher som har hög prioritet är bygg-, IT- samt turism- och tjänstebranschen. Några av dem har universitetet samarbetat med flera gånger under perioden, med andra vid enstaka tillfällen. Frekvensen beror på vilket stöd som företagen vill ha och på insatsens forskningsdesign och forskningsmål. Förutom de mer komplexa projekt där företagen stöttas av en doktorand, erbjuder Norrlandsnavet längre utbildningar och kurser för företagens anställda.

– Som för många företag i Sverige finns det ett stort behov av kompetensutveckling i de norrländska små och medelstora företagen, vilket också är en central del av satsningen. Särskilt intresse finns det för att öka de anställdas kunskaper i marknadsföring och digitalisering, säger Vinit Parida.

En annan typ av verksamhet som kommer att bli mer vanlig inom Norrlandsnavet framöver är projekt där studenter, doktorander och forskare med spetskompetens från olika discipliner samlas för att lösa specifika behov som ett företag har.

– Totalt är 40 forskare involverade i Norrlandsnavet på olika sätt. Vissa är doktorander eller deltar i forskningsprojekt på annat sätt, andra genomför utbildningar, samarbetar med studenter eller handleder avhandlingar.

Särskilda behov hos norrländska företag

För att kunna upprätta ett nära samarbete med små och medelstora företag i Norrland har satsningen inletts med en fördjupad analys av vilka behov som företagen där har för att kunna bli mer innovativa och i förlängningen bidra till Norrlands utveckling. Behoven är i stort sett desamma som för företag i andra delar av Sverige. De flesta brottas med kompetensförsörjning, digitaliseringsbehov, hur de ska marknadsföra sina produkter/tjänster och hur de ska bli mer hållbara. Utmaningarna är relaterade till utveckling av innovativa affärsmodeller för tillväxt och för strategiska samarbeten med partners i ekosystemet. Och förstås för kompetensutveckling och livslångt lärande för de anställda. Men det finns ändå något speciellt med norrländska företag och den kontext som de verkar i.

– En hel del är verksamma i glesbefolkade regioner, ofta långt ifrån större marknader och därmed svårare att locka till sig talanger, säger Vinit Parida.

– Samtidigt är norrländska företag mycket motståndskraftiga och står stadigt på en nationell så väl som internationell marknad inom områden som gruv-, stål-, och skogsindustrin. Bygg- och IT-företagen är också mycket konkurrenskraftiga.

Enligt Vinit Parida pågår det en förändring i regionens dynamik, med tunga gröna investeringar. Det kommer enligt honom att leda till att fler små och medelstora företag skapas, men även att det sker tillväxt i väletablerade företag med koppling till gruvdrift, stålproduktion, vätgas, skogsbruk och batteriteknik. I den utvecklingen kan Luleå tekniska universitet och Norrlandsnavet ha en central roll, anser Vinit Parida.

Kontakt
Vinit Parida, professor och vetenskaplig ledare Norrlandsnavet vinit.parida@ltu.se
Marita Holst, ansvarig Norrlandsnavet
marita.holst@ltu.se
Hanna Blomster, kommunikationsansvarig Norrlandsnavet hanna.blomster@ltu.se

OM NORRLANDSNAVET OCH FORSKNINGSPROJEKTEN
Norrlandsnavet – center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige – är en verksamhet som drivs av Luleå tekniska universitet. Syftet är att stärka innovationskraften och tillväxten i små och medelstora företag i norra Sverige. Det finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och pågår mellan 2020-2028.

Kort om de längre forskningsprojekten:
Doktorandprojekt 1 och 2: Affärsmodeller för bättre produkt- och tjänsteutveckling, försäljning och strategisk affärsutveckling för växande och innovativa företag.
Doktorandprojekt 3: Samarbete i aktörsnätverk för ökad konkurrenskraft och innovation samt institutionella faktorer som regler och offentliga besluts inverkan på små och medelstora företag.
Doktorandprojekt 4: En smart och attraktiv region, som handlar om hur man skapar attraktiva platser och industrier samt kunskap för att stödja utvecklingen i regionen genom så kallade ”Living labs”.
Doktorandprojekt 5: Livslångt lärande och digitalisering i små och medelstora företag, som omfattar digitala lärresurser, genomförande av innovativa undervisningsmetoder och system för individuellt lärande.

Exempel på utbildningar och kurser som Luleå tekniska universitet erbjuder inom ramen för Norrlandsnavet
Växande och innovativa företag: utveckling av affärsmodeller, ledarskap, försäljning, digitalisering och strategisk affärsutveckling.
Små och medelstora företags ekosystem: bland annat samarbete i aktörsnätverk för ökad konkurrenskraft och innovation.
Smart och attraktiv region: att skapa attraktiva platser och näringar samt stötta utveckling i regionen.
Livslångt lärande och digitalisering: digitala utbildningar, implementering av innovativa undervisningsmetoder samt system för individuellt lärande.

LÄS MER OM NORRLANDSNAVET
På deras webbplats
Esbriartikel om satsningen
Esbris intervjuartikel med Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse

1431

DELA