NY FORSKNING | 5 nycklar till lyckad utbildningssamverkan mellan företag och akademi

Maria
Gustafsson
DELA
Studenter samverkar med företag.

Universitet och högskolor erbjuder en uppsjö av utbildningar som näringslivet kan ta del av. Många företag tar chansen, men det gäller att samverkan går rätt till för att lyckas. Forskare ger framgångsfaktorerna.

Ny kunskap, stöd i innovationsprocesser och rekrytering av studenter. Det är några av företagens möjliga vinster med utbildningssamverkan. Carl-Johan Asplund är sedan många år lärare i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola (LTH), och har ett stort engagemang i lärosätets samverkan med näringslivet. Han menar att det bidrar till innovation och utveckling för båda parter. Nyligen disputerade han i ämnet.

– Jag har jobbat i många år för att driva igenom utbildningssamverkan på LTH, och vi har genomfört ungefär 150 case med näringslivet. Exempel på företag vi har samverkat med är Alfa Laval, Tetra Pak, Axis Communications och Perstorp, berättar Carl-Johan Asplund.

Ny kunskap för båda parter

Ett klassiskt exempel på samverkansprojekt mellan universitet och företag är studenter som gör sina masteruppsatser på ett företag – med verkliga case. Företagen som medverkar brukar på så vis få ny kunskap och stöd i innovationsprocesser – och lärosätet får in ny kunskap till undervisningen.

– Kunskapsströmmarna mellan aktörerna är central i samverkan.

Carl-Johan Asplund. Foto: EFL.

Fem framgångsfaktorer

I forskningen har Carl-Johan Asplund utformat en konceptuell modell med fem faktorer för lyckad utbildningssamverkan: miljö, kontext, organisation, process och resultat.

– Den första faktorn, miljö, handlar om de förutsättningar som finns för lärosäten och företag att ägna sig åt innovativ verksamhet. Hur ser det generella innovationsklimatet ut där de verkar, alltså i Sverige som helhet, men också på regional och kommunal nivå?

För att samverkan ska vara framgångsrik är det centralt att det blir en bra matchning mellan universitet och företag. Det är vad kontexten handlar om.

– Forskningsambitionen vid lärosätet måste matcha med företagets ambition. Det är ett strategiskt val universitetet gör, säger Carl-Johan Asplund.

Dedikerade parter viktigt

Den tredje faktorn att lägga vikt vid, organisation, rör avtal och resurser. Formella kontrakt behöver skrivas, och universitet och företag måste se till att avsätta tillräckligt med resurser för samverkan.

– Framför allt behöver båda parter bygga ett team som tycker att utbildningssamverkan mellan akademi och näringsliv är något viktigt.

För det fjärde behövs bra processer för arbetet, vilket innebär att det finns en dedikerad ledning och tydliga tids- och aktivitetsplaner.

Resultatet ser olika ut

Resultatet, den femte och sista faktorn i samverkan, innebär att parterna upplever någon typ av värdeskapande.

– Resultatet av samverkan kan vara konkret. Till exempel, några studenter fick i uppdrag av ett företag att lösa hur fjädrarna i sofforna kan fungera även i fuktiga miljöer utan att gnissla. Och utifrån den lösningen kunde företaget sedan själva ta vidare idéerna till hur fjädrarna kan användas i marina miljöer.

– Abstrakt resultat, eller värdeskapande, kan å sin sida till exempel handla om att den generella kompetensen kring en viss teknik har ökat inom företaget.

Främst större företag tar chansen

I dagsläget är det främst större företag som har insett vikten och värdet av utbildningssamverkan med universitet. De ser det som en god källa till rekrytering och det ger de stöd i innovationsprocesser, främst i de tidiga faserna.

– De mindre företagen som engagerar sig i examensarbeten är mer intresserade av problemlösningar i den senare delen av innovationsprocessen, som prototypframtagning och testning av dessa.

Avhandlingen visar däremot på ett något mindre intresse av utbildningssamverkan från små och medelstora företag. Och det är något Carl-Johan Asplund vill ändra på.

– Det krävs mer information från universitetens sida om att möjligheten finns. Dessutom behövs starkare incitament för de mindre företagen att medverka. De har sällan tid eller resurser att ingå i samverkan, men det tror jag delvis går att lösa med att erbjuda checkar för gratis utbildningssamverkan.

Vilket är ditt främsta tips till små och medelstora företag som är nyfikna på att samarbete med universitet?

– Kontakta ditt lokala lärosäte och föreslå ett förutsättningslöst möte för att berätta om just ditt företags behov och önskemål. Försök att få till ett mindre projekt och diskutera sedan ”lessons learned”, säger Carl-Johan Asplund.

Kontakta carl-johan.asplund@design.lth.se

Mer om avhandlingen
Carl-Johan Asplund disputerade nyligen vid Institutionen för designvetenskaperna, Lunds universitet, med avhandlingen University-Industry Educational Collaboration : Knowledge spillovers and spillins through student-written cases and MSc theses.

Läs också:

Samverkansprojekt skapar mer impact än annan forskning
De är nyckelpersonerna när företag och universitet samarbetar
Företagsdoktorander har viktig roll i innovationsprocessen

380

DELA