NY AVHANDLING | Företagsdoktorander har viktig roll i innovationsprocessen

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Jason Goodman.

Företagsdoktorander kan vara ett framgångsrikt grepp på samverkan mellan universitet och företag. Färsk forskning visar på vilket sätt de bidrar till företagets innovationsförmåga.

I samverkan mellan akademi och näringsliv får företagen ta del av ny forskning och kompetens inom sitt område. Universiteten i sin tur får en fingervisning om vilken forskning som efterfrågas inom näringslivet. Företagsdoktorander, eller industridoktorander som de också kallas, är en form av samverkan.

Karin Berg, Göteborgs universitet, har studerat fenomenet. Närmare bestämt företagsdoktorander inom ingenjörsvetenskap på ett svenskt universitet. Hon har undersökt hur det kommer sig att man blir företagsdoktorand, men också arbetet under samverkans gång samt konsekvenserna av samverkan.

– Vanligast är att handledare på universitetet och företaget tar initiativ till projektet tillsammans och anställer en junior person som de tror passar för tjänsten. Men det kan också vara en anställd på ett företag som identifierat en kunskapslucka på arbetsplatsen och driver på processen med ett samverkansprojekt. Vissa studenter skriver sin masteruppsats ihop med ett företag, och på den vägen rekryteras till företagsdoktorand, berättar Karin Berg.

Störst bidrag tidigt i innovationsprocessen

Företagsdoktorander är inte särskilt involverade i företagets produktutveckling. Inte heller är de kända för att hitta nya affärsmöjligheter eller bidra till annat som är direkt kopplat till marknaden. Däremot möjliggör denna samverkansform att de blir duktiga på att både identifiera ny kunskap och förstå vilken kunskap som är värdefull för företaget. Det gör de genom att delta på strategi-, teknik- och personalmöten, men också via informella diskussioner i öppna kontorslandskap. På så vis lär de sig vilken kunskap som är relevant för företaget.

– De överhör problem och utmaningar som företaget eller gruppen har, och kan snabbt komma med förslag på lösningar utifrån kompetensen de har fått på doktorandutbildningen. Min forskning visar att de bidrar främst tidigt i företagets innovationsprocess, förklarar Karin Berg.

Karin Berg jobbar i dag som forskningsrådgivare i ett samverkansprojekt på Mittuniversitetet. Foto: Kajsa Folmeus Strandberg.

Men det finns exempel på doktorander som även bidragit senare i innovationsprocessen.

– En doktorand hade publicerat en artikel i en forskningstidskrift, varpå kunder till företaget hade uppmärksammat det och kontaktade företaget. De var intresserade av kompetensen som företagsdoktoranden hade.

Forskning i fokus

Apropå forskningsartiklar så publicerar företagsdoktorander precis som doktorander anställda vid universitet vetenskapliga artiklar och deltar i akademiska konferenser under sin utbildning. Företagsdoktorander verkar däremot publicera något färre artiklar än de andra. Men när de publiceras är det i tidskrifter med något bättre rykte.

– Man ska komma ihåg att de genomgår en gedigen akademisk utbildning där de samtidigt får kunskaper om vad som är viktigt för företaget. Och en konsekvens av utbildningen är att deras verktygslåda är rikare och mer användbar inom vissa områden hos företaget än den som man får som civilingenjör. Företagsdoktorander är en investering från företagets sida då de bidrar med kunskap och kompetens både under och efter sin utbildning.

Viktigt med rätta förväntningar

I samverkansprojekt mellan akademin och näringsliv är förväntningarna på parterna ofta tydligt formulerade. Doktoranden ska framför allt fokusera på sin forskning, inte vara en del av produktutvecklingsteamet. Ändå kan förväntningarna skilja sig åt mellan företag. För att mindre företag ska vilja delta i forskningssamverkan vill de gärna ha specificerat, mer än vad de stora företagen vill, vad doktorandens bidrag till företaget ska vara.

– Företagens mål är att säkra framtida kompetens, att anställa kvalificerad personal. För vissa mindre företag är samverkan något nytt men i de fall som företaget är grundat av forskare så finns ofta en förståelse för att företagsdoktorandens fokus är just forskning. Det är grundbulten i den här typen av samverkansprojekt, säger Karin Berg.

Kontakta karin.berg@miun.se

Mer om avhandlingen
Karin Berg disputerar vid Göteborgs universitet 23 september med avhandlingen Exploring Firm-employed PhD students as a Form of Academic Engagement with Industry som går att ladda ner.

Mer om företagsdoktorander
En företagsdoktorand, även kallad industridoktorand, genomgår sin doktorandutbildning på universitetet men är anställd och får lön via företaget. De spenderar nästan all sin tid på universitetet, men är med på företagets aktiviteter som har betydelse för innovationsprocessen.

774

DELA