NY FORSKNING | Samverkansprojekt skapar mer impact än annan forskning

Maria
Gustafsson
DELA
Universitet och företag samverkar i forskningsprojekt
Foto: Canva.

När universitet forskar tillsammans med företag leder det till fler tekniska innovationer, än vid traditionell universitetsforskning. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg.

Det vanligaste är att forskning sker inom ett universitets fyra väggar. Men när forskning sker i samverkansprojekt mellan universitet och företag antar den inte bara en annan form – även forskningens genomslagskraft, så kallade impact, blir större.

– I doktorsavhandlingen har jag undersökt 184 professorers publiceringar i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000 och 2018. Av cirka 8 500 publiceringar de gjort totalt under tidsperioden baseras nästan 18 procent på samverkansprojekt, säger Viktor Ström, Handelshögskolan i Göteborg, som har studerat forskningens påverkan inom elektroteknik.

Tre nyckelfaktorer

För att studera vilken vetenskaplig och teknologisk impact som forskningsresultaten har haft – både de från samverkansforskning och de från traditionell universitetsforskning – studerade Viktor Ström tre huvudsakliga faktorer: vilken vetenskaplig tidskrift forskningen publicerats i, antal citeringar inom akademin och antal citeringar vid patentansökningar.

– När ett patent bygger på en viss forskning så ska uppfinnaren citera den forskningen.

Viktor Ström har parallellt med sina doktorandstudier deltidsjobbat som forskningschef inom industrin, närmare bestämt på Esmaeilzadeh Holding. Foto: Isac Lundmark.

Fler citeringar – men i ”sämre” tidskrifter

Avhandlingen visar att de forskningsprojekt som skett i samverkan mellan universitet och företag får fler citeringar från vetenskapliga tidskrifter och från patentansökningar än de som skett enbart i akademisk regi.

– Att resultat från samverkansforskning oftare citeras betyder att de anses mer värdefulla för framtida forskning och teknikutveckling än traditionell forskning.

– Samtidigt har jag sett att resultaten mer sällan publiceras i högt rankade, lite ”finare”, tidskrifter. Det kan delvis förklaras med att professorer som har jobbat i samverkan med företag aktivt fokuserar på att få sina resultat publicerade i journaler som är lämpade för den forskning de gjort, snarare än de med allra högst akademisk ranking. Det är nämligen kontroversiellt att mäta impact enbart utifrån en tidskrifts ranking, berättar Viktor Ström.

Spänningar i samarbeten

Även om samverkansforskning har mer impact än annan forskning, finns det en baksida – det kantas inte sällan av spänningar. Det beror på att parterna ofta har olika syften med samverkan.

– Akademin vill skapa ny kunskap och sprida den. Industrin å sin sida går in i forskningsprojekt för att utveckla ny teknik till sig själva och kapitalisera på den. Sådana spänningar kan resultera i att samarbeten avbryts eller att resultaten inte publiceras.

Viktigt stärka banden

Men det finns alltid lösningar för att komma runt potentiella konflikter, menar Viktor Ström, och poängterar vikten av att ha starka band mellan akademi och industri.

– Resultaten i min avhandling visar att det är positivt med samverkansprojekt. Så jag tror det är viktigt att ge forskare möjligheter att röra sig mellan de olika sfärerna. Det för med sig kunskaper åt båda hållen och skapar mer förståelse för varandra – vilket i sin tur stärker banden och ger bättre forskning, säger Viktor Ström.

Kontakta viktor.strom@gu.se

Viktor Ströms tips för starka samverkansprojekt:

Till universitet och företag:

  • Undvik spänningar genom att tydliggöra förväntningar på projektet och ha en tydlig rollfördelning från start. Att involvera adjungerade forskare kan vara särskilt värdefullt för att underlätta detta arbete och säkerställa en effektiv samverkan.
  • Fortsätt samarbeta om samverkan varit framgångsrik. Det leder till bättre samverkan och minskad risk för konflikter, men också till en djupare förståelse för den andre parten.


Till beslutsfattare:

  • Främja och stöd samarbetsforskning mellan akademi och näringsliv, det underlättar innovation och kunskapsspridning i en bredare skala.

Mer om avhandlingen:

Viktor Ström disputerar 26 mars 2024 vid Handelshögskolan i Göteborg med avhandlingen Engineering lmpact: Analyzing the Scientific and Technological Outcomes of Collaborative Research between Universities and Firms. Professorerna som ingick i studien är verksamma vid Chalmers, Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Läs också:

De är nyckelpersonerna när företag och universitet samarbetar

677

DELA