INTERVJU | 5 frågor till Daniel Castro Vencu Öhrlund om det ojämställda entreprenörskapet

Maria
Gustafsson
DELA
Daniel Castro Vencu Öhrlund anser att kvinnors idéer är viktiga i den stora gröna omställningen som nu sker. Foto: Flaktrim Hani.

Regeringen gav nyligen Tillväxtverket i uppdrag att stärka kvinnors företagande. Men vad mer kan politiken göra för att minska ojämställdheten inom entreprenörskapet? Vi frågar två oppositionspartier – den här gången Daniel Castro Vencu Öhrlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och suppleant i näringsutskottet.

Vad är ett jämställt entreprenörskap för dig?

– När kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar att förverkliga sina idéer. Och där är vi absolut inte idag.

Vilken är dina reflektioner kring Expertpanelens svar på frågorna om det ojämställda entreprenörskapet?

– I det stora hela håller jag med om problembilden och vad som behöver göras för att komma till rätta med det. Särskilt detta med att man bör rikta offentlig finansiering till företagande kvinnor i kvinnodominerande branscher. Vi vet att män generellt har större professionella nätverk och delar mycket kunskaper och kontakter med varandra. Det missgynnar kvinnor som vill bli företagare.

– Men jag är lite förvånad över Carin Holmqvist som menar att företagandet inte är en jämställdhetsfråga, och att det inte finns ett egenvärde i att driva företag. Det håller jag inte med om. För så länge halva befolkningen är starkt underrepresenterade i framtagandet av innovationer och annat som gör att utvecklingen av samhället och mänskligheten går framåt, så är det ett problem enligt mig.  Vi lever i en värld där kvinnor vill se sina idéer förverkligade och där kvinnors idéer behövs.

Vad tycker du behöver göras för att entreprenörskapet ska bli mer jämställt? Och vilka konkreta förslag av Socialdemokraterna?

– Insatserna behöver vara så konkreta som möjligt, till exempel behöver vi se över de olika trygghetssystemen för småföretagare. Om de är bättre så gynnar det kvinnor. När vi satt i regering genomförde vi en utredning av SGI för småföretagare, men hann aldrig slutföra den. Den behöver tas vidare, anser jag.

– Vi bör också se över hur statligt riskkapital kan riktas mer till kvinnor. Politiken bör egentligen inte pilla i vem som ska få vad, men när näringslivet inte levererar på ett jämställt företagande då måste politiken agera.  

– Det behöver finnas skrivningar om att främja kvinnors företagande i regleringsbreven till samtliga myndigheter. Det är strukturer i samhället som gör att vi har ett ojämställt entreprenörskap, och då behöver vi också jobba på bred front med det. Samtidigt är det viktigt att identifiera områden som är särskilt viktiga för att kvinnor ska ha samma villkor och möjligheter att starta och driva företag, och göra riktade insatser där. Vi vill bland annat titta på de höginnovativa bolagen, där kvinnor är kraftigt underrepresenterade.

– Jag vill också säga att vad som bekymrar mig mest just nu i den här frågan är att det pågår en politisk konflikt som jag tycker lyfts fram för lite. Och det är att Sverigedemokraterna inte tycker att man ska ha insatser för att främja kvinnors företagande. Det påverkar förslagen från regeringen. Regleringsbrev – som inte är en budgetfråga – ger uppdrag till myndigheter, men på det här området görs för lite idag. Det är beklagligt. Men Vinnova, till exempel, har i de strategiska innovationsprogrammen skrivningar om att det är ett område som ska tas hänsyn till.  Det hade varit bättre om det var konkreta uppdrag från regeringen.

Vad skulle ni politiker behöva veta mer om från forskningens håll för att kunna ta beslut som bidrar till ett mer jämställt entreprenörskap – alltså, vilka områden tycker du att det saknas forskning om?

– Jag skulle vilja veta varför det är fler män än kvinnor som går direkt från utbildning till entreprenörskap. Hur ser vägen från utbildning till entreprenörskap ut för respektive kön? Höginnovativa företag som startups och scaleups är mansdominerade. Unicorns likaså. Detta trots att det är fler kvinnor än män som studerar på högre utbildning. Det är ett bevis på att det är något som är fel. Kvinnor har liknande idéer men vi vet att de inte har samma förutsättningar att få kapital.

Flera forskare och andra experter menar att de åtgärder som har genomförts de senaste decennierna för att öka jämställdheten inom företagandet har haft få eller inga bestående effekter över tid. Vad är din kommentar till det?

– Det handlar om prioriteringar. Och då handlar det inte bara om att satsa på kvinnors företagande, vi måste identifiera alla områden som har med kvinnors företagande att göra på ett eller annat sätt. Jag återkommer till de höginnovativa bolagen, för de är en viktig pusselbit i den massiva gröna omställningen vi håller på med. Där måste vi ha med oss kvinnorna, för vi tappar annars mängder av bra idéer som världen och mänskligheten behöver, säger Daniel Castro Vencu Öhrlund.

Läs också:

EXPERTPANEL | Om det ojämställda entreprenörskapet

INTERVJU | 5 frågor till Ebba Busch om det ojämställda entreprenörskapet

INTERVJU | 5 frågor till Elisabeth Thand Ringqvist om det ojämställda entreprenörskapet

371

DELA