FORSKNING | Så skapas rum för innovation i försvarsindustrin

Maria
Gustafsson
DELA
Om företag vill skapa rum för innovation måste högsta ledningens strategiska handlingar följas av kreativa åtgärder längre ner i organisationen. Och vice versa, enligt Tine Malonæs. Foto: Unsplash/Handelshøyskolen BI.

Vilka utmaningar står försvarsindustrin inför när de skapar innovationer? Det vet tidigare Norsi-doktoranden Tine Malonæs, som har studerat det norska Kongsberg Gruppen.

Din avhandling är en historisk studie av innovationsprocesser inom försvarsindustrin. Mer specifikt, vad har du studerat?

– Efter kalla kriget genomförde det norska försvarsmaterielsföretaget Kongsberg Gruppen en omfattande process av strategisk omvandling. Jag har studerat hur olika verksamheter inom koncernen svarade på externa utmaningar och möjligheter på sina huvudmarknader, och hur och varför detta resulterade i ett historiskt innovationsgenombrott för företaget efter år 2000.

Vad har du kommit fram till?

– Kongsberg Gruppen lyckades under början av 2000-talet skapa nya ”rum för innovation” inom sina dotterbolag, och mellan dotterbolagen och deras partners och kunder för att uppnå produktförsäljning. Genom att använda metaforen ”rum” pekar jag på hur koncernen omdefinierade sina gränser internt och externt för att ge plats för innovation.

– Detta gjordes på många olika sätt. I ett fall handlade det om att engagera sig i en strategisk allians, vilket ledde till ett kommersiellt genombrott för det norska luftförsvarssystemet Nasams. I ett annat fall handlade det om att skapa plats för ett nytt projekt som inte hade någon uppenbar hemvist inom organisationen, men som till slut utvecklade Kongsberg Gruppens mest sålda produktkategori, en fjärrstyrd vapenstation till beväpnade fordon.

– Det tredje fallet handlade om att organisationen behövde lära sig hur befintlig teknik kunde användas för att bygga nya eller förbättrade produkter för maritima automationssystem i ett läge av hård global konkurrens.

Vad hade de här innovationsprocesserna gemensamt?

– Tack vare att företaget tänkte annorlunda och mer strategiskt kring vad de kunde åstadkomma och hur de skulle göra det, skapades nya rum för innovation. I alla fallen ledde det till ny försäljning.

– De nya ”rummen” blev centrala innovationsarenor eftersom de representerade platser där kreativ ingenjörskapacitet kunde möta specifika marknadskrav inom en ny och långsiktig företagshorisont.

Var det något i din forskning som överraskade dig?

– Det finns många fascinerande och märkliga aspekter på innovation inom försvarsindustrin. En av dem är tidsaspekten. Trots att den norska försvarsindustrin hade utvecklat ett potentiellt revolutionerande luftförsvarskoncept tog det nästan 30 år att ta Nasams-konceptet från uppfinning till innovation. Det berodde främst på det politiska maktförhållandet som uppstår när man konkurrerar med ett amerikanskt system. Studien gav intressanta insikter om hur strategiska allianser kan möjliggöra försvarsförsäljning på internationella marknader, samt vilken typ av kompromisser det innebär.

Vilket är ditt främsta medskick till andra företag som jobbar med innovationsprocesser?

– Att det ofta inte är tekniken i sig som avgör om något blir en innovation eller inte. I stället handlar det om hur ett företag manövrerar strategiskt genom att förstå, erkänna och använda sina kärnkompetenser på ett ändamålsenligt sätt.

– Och vill man skapa rum för innovation behöver taktiska åtgärder från högsta ledningen följas av kreativa åtgärder längre ner i organisationen. Och vice versa.

Vad har Norsi-nätverket bidragit med i dina doktorandstudier?

– Förutom de underbara människor jag träffade genom Norsis nätverk, fick jag ut mycket av de innovationskurser som erbjöds. Kurserna gav mig möjlighet att fördjupa min kunskap och förståelse för innovation, och jag kunde vidareutveckla mina egna idéer och forskningsresultat genom de uppsatser som vi var tvungna att skriva under kursernas gång.

Kontakta tine.malonas@inn.no

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen och Norsi
Tine Malonæs disputerade nyligen vid Handelshøyskolen BI med avhandlingen Creating Room for Innovation: A Business History Study of Innovation in the Kongsberg Group, 2000-2015. Under sina doktorandstudier ingick hon i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

421

DELA