KONKURSER: Professorns tips till småföretagare i ekonomiskt svåra tider

Maria
Gustafsson
DELA
Professor Marie Karlsson-Tuula menar att fler konkurser hade kunnat undvikas om företagare inte kände skam när verksamheten går dåligt. Foto: Karlstad universitet/Unsplash.

Under andra halvan av 2022 hade Sverige det högsta antalet konkurser på tio år. Professor Marie Karlsson-Tuula tror att många av konkurserna hade kunnat undvikas. Här ger hon sina bästa tips till småföretagare som riskerar att hamna i ekonomiska problem.

Först pandemi, sen krig i Europa, ökade el-, bränsle- och räntekostnader och så hög inflation och lågkonjunktur på det. De senaste åren har inneburit extrema påfrestningar för många företag, och flera har tvingats att ansöka om konkurs.

– Yttre faktorer kan man som företagare inte råda över. Men det finns inre faktorer som man kan jobba aktivt med för att utveckla lönsamheten i sitt bolag, säger Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Högskolan Väst.

Viktigt undersöka orsakerna

Hon har lång erfarenhet av att studera konkurser och företagsrekonstruktioner, och menar att man måste undersöka vilka orsakerna är om man hamnar i ekonomiska problem.

– Ofta i glädjeruset när ett aktiebolag har bildats ingås bland annat hyresavtal med en mycket lång löptid, och lokalerna blir därmed kostsamma. Det är ett mycket vanligt problem och fastighetsägarna är ofta mindre benägna att förlikas för att nå en lösning.

– Man ska komma ihåg att hyresvärdar ofta vill ingå avtal som gynnar de själva. Företagaren har ofta ett svårt förhandlingsläge. Därför är min rekommendation att fundera över de avtal som ingåtts och försöka förhandla fram bättre avtalsvillkor för samtliga avtal som ingåtts i verksamheten.

Andra vanliga inre faktorer som kan orsaka ekonomiska problem är att man har anställt för mycket personal, eller att ens produkter/tjänster inte längre efterfrågas på marknaden. Det kan också handla om att man producerar för små eller för stora volymer av sin produkt.

Skammen stor – stoppar huvudet i sanden

Men enligt Marie Karlsson-Tuula gör för få företag en gedigen genomlysning av orsakerna till den ekonomiska situationen. Många är rädda för att gå i konkurs och känner stor skam att ”misslyckas” med sin verksamhet.

– Ingen vill gå på sin egen begravning, så strategin blir att man stoppar huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Det gäller alldeles för många.

Hon menar att det inte skulle behöva vara så.

– I USA stirrar folk gapandes på mig när jag berättar att konkurs i Sverige är skamfyllt och lika med ett misslyckande. De förstår inte vad jag pratar om. Där betraktar man konkurs enbart som en merit, eftersom erfarenheten kan nyttjas i en ny verksamhet, berättar Marie Karlsson-Tuula.

Early warning system räddar företag i kris

Många europeiska länder, däribland Danmark, har ett så kallat Early warning system för företagare. Det är ett system där staten tillhandahåller utbildade konsulter som kostnadsfritt ser över verksamheten. Syftet är att företagarna i ett tidigt skede ska få signaler om hur företaget mår ekonomiskt.

– På det sättet kan åtgärder sättas in i tid och rädda många företag från konkurs och ekonomiska problem. I Sverige har myndigheter och banker liknande system men det verkar som att de är mer riktade mot privatpersoner än mot företagare, säger Marie Karlsson-Tuula.

Är rekonstruktion ett alternativ för småföretagare?

– Sedan den nya lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 september 2022 har ansökningarna varit få. Endast 30 företag har ansökt om rekonstruktion mellan 1 september 2022 och 31 januari 2023. Tidigare var det cirka 500 ansökningar per år. Den kraftiga minskningen beror nog på att lagen skärpts. Kraven på rekonstruktörerna har ökat, de måste vara advokater med egen kontorsorganisation och egen personal.

– Det ställs också högre krav på företagen vid en rekonstruktion. De ska bevisa att de genom ett rekonstruktionsförfarande kan återfå livskraften i sin verksamhet. Processen har blivit mer administrativt tungrodd och kostsam, vilket gör att de flesta i stället gör en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna, säger Marie Karlsson-Tuula.

TIPS I TUFFA TIDER

• Se till att en rådgivare regelbundet gör en översyn av det ekonomiska flödet i företaget. Börja med Almi Företagspartner, de ger alla typer av företag några timmars gratis rådgivning.
• Ställ obekväma frågor såsom: Vad sysslar vi med? Gör vi rätt saker? Hur ser vår produktion ut, ska vi sälja mindre volymer? Eller större? Behövs alla anställda? Finns efterfrågan på våra produkter/tjänster? Är det dags att ändra inriktning på verksamheten? Om efterfrågan har sjunkit – vad kan det bero på?
• Behöver kostnaderna minskas, börja i första hand att dra ner på de tyngsta utgiftsposterna, såsom personal och lokaler.
• Om du är i stor ekonomisk knipa – kontakta alla du har skulder till (borgenärer) och be dem att sätta ner fodringsanspråken. Det är bättre för dem än att din verksamhet försätts i konkurs.
• Om konkurs är oundvikligt vänder du dig till Tingsrätten för att ansöka om konkurs.
• Om ditt företag gick i konkurs – känn inte skam! Det är en erfarenhet som stärker både dig och ditt företagande på sikt.

Kontakta marie.karlsson-tuula@hv.se

Vänd dig till Almi för gratis rådgivning kring den ekonomiska situationen i företaget

Läs mer om hur konkurser går till

Mer om Marie Karlsson-Tuula
Marie Karlsson-Tuula är juris doktor och professor i civilrätt vid Högskolan Väst. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat central förmögenhetsrätt särskilt inom insolvensrättens område, och är särskilt intresserad av företagsrekonstruktioner i såväl svensk som amerikansk rätt. Hon forskar också om ekonomisk brottslighet. Marie är grundare och ansvarig utgivare för Insolvensrättslig tidskrift och för Akademien för insolvens- och fastighetsrätt.

1327

DELA