FOI-FINANSIERING | Makten ligger i handläggarnas händer

Maria
Gustafsson
DELA
Forskningsbaserade småföretag som bygger relationer med finansiärernas handläggare kan öka sina chanser att få medel till forskning och innovation (FoI). Foto: Unsplash.

Vilka företag som får ta del av statliga forskningsmedel är inte självklart. Det är en process där handläggare hos finansiärerna har stor makt. Det visar en ny avhandling vid Lunds universitet.

De allra flesta företag som bedriver forskning och innovation, FoI, är beroende av extern finansiering. Det gäller både storföretag som Volvo och små startups. Erik Brattström, Lunds universitet, har studerat hur politiska prioriteringar för FoI genomförs i praktiken. Alltså hur processen ser ut efter att prioriteringarna har formulerats i FOI-propositionen vart fjärde år, till dess att ett FoI-resultat ser dagens ljus. Brattström liknar processen vid en resa som börjar när propositionen är klubbad i riksdagen och som slutar i ett forskningsresultat. Mellan de två destinationerna finns flera hållplatser där prioriteringarna stannar till, och för varje hållplats händer något med prioriteringen.

– Prioriteringen kanske har ändrats i form och innehåll för att bli genomförbar, och då kan man undra vilka hållplatserna är och vad som händer där. Det har jag tittat på, säger han.

Finansiärerna viktiga hållplatser

Erik Brattström. Foto: Privat.

FoI-propositionen formuleras efter breda konsulteringar från företag, universitet, forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer i FoI-systemet. En proposition är ofta ett resultat av kompromisser, och är ibland vagt formulerad för att man ska kunna enas. Det ger tolkningsutrymme för de som ska genomföra prioriteringarna – alltså statliga finansiärer, forskare och företag. Brattströms avhandling visar att om vi ska förstå hur politiska prioriteringar påverkar eller styr utvecklingen av ny forskning och innovation måste vi förstå vad som händer på genomförandenivå och i implementeringsfasen.

– Finansiärer, företag och forskningsledare vid olika hållplatser måste göra prioriteringarna genomförbara och lämnar på så sätt sitt avtryck på prioriteringarna. Deras intressen, expertis, förmågor och mandat etcetera formar ett antal val som påverkar vilken forskning och innovation som bedrivs i slutändan, förklarar Erik Brattström, och menar att FoI-finansiärer som Vinnova, Energimyndigheten och Formas är viktiga hållplatser där det sker stort inflytande över de politiska prioriteringarna.

– En del av min avhandling har specifikt studerat inflytandet på handläggarnivå.

Handläggarna har stort inflytande

Erik Brattström har bland annat studerat hur FoI-handläggarna på Energimyndigheten översätter strategiska prioriteringar i program som finansierar FoI-projekt. Finansieringsprogrammen kan påverka projektens innehåll men även formerna för projektgenomförande – till exempel styra vem som ska samverka och hur. Eftersom handläggarna utövar inflytande över finansieringsprogrammens utformning påverkar de också hur forskare och företag bedriver forskning och innovation. Enligt Brattström är det en kreativ process att översätta prioriteringar i finansieringsprogram.

– Handläggarna har ofta lite utrymme att påverka innehållet i de prioriteringar som kommer ”ovanifrån” i organisationen. Ibland saknas det tydliga instruktioner för hur de, utifrån prioriteringarna, ska utforma finansieringsprogrammen. Ändå ligger det på handläggarnas ansvar att göra prioriteringarna genomförbara, och för det krävs det ett tolkningsarbete, förklarar Erik Brattström.

Handläggarna kan till exempel välja att styra programmens innehåll, så som mot lovande nya teknologier. De kan också bestämma om programmen främst ska rikta sig mot grundforskning eller mot mer tillämpad forskning och innovation. Inte minst kan de styra samverkansformer som de tror gynnar utvecklingen av ny FoI.

Viktigt för företag att synas och höras

Det sociala perspektivet har en viktig roll i den här kreativa processen. Även om handläggare inte ensamma kan besluta över vem som tilldelas medel kan de utforma program och utlysningar för att upptäcka och bygga relationer med aktörer som de tycker är intressanta och som de anser har framtidspotential.

– Handläggarna kan exempelvis styra utlysningar mot företag som de lärt känna och tror är i behov av mer forskning, och para ihop dem med forskare i försök att stärka företagens konkurrenskraft.

Det låter som att forskningsbaserade småföretag borde ”pin pointa” relevanta FoI-handläggare, och presentera sig och sina behov?

– Javisst, det kan vara en god idé att vara proaktiv och bygga relationer med rätt personer där. Handläggarna har ett stort inflytande över vilken forskning och innovation som genomförs. De är intresserade av vilka företag som finns där ute, och vill gärna ha inspel kring hur FoI-programmen kan utformas, säger Erik Brattström.

Kontakta erik.brattstrom@gmail.com

Mer om avhandlingen
Erik Brattström disputerar vid Lunds universitet 13 april med avhandlingen The missing link: The implementation of priorities for research, development and innovation. Läs den som PDF.

712

DELA