NY STUDIE | Stora könsskillnader vid finansiering – 4 rekommendationer till beslutsfattare

Maria
Gustafsson
DELA
Kvinnor har svårare att få företagslån än män. Malin Malmström har fyra rekommendationer.
När kvinnor avancerar i samhället ökar uppfattningen om att de utgör ett hot. Det är en av förklaringarna till att kvinnor får sämre villkor än män vid företagsfinansiering. Foto: Canva/Luleå tekniska universitet.

Kvinnor som driver företag får oftare avslag på låneansökningar än män – och de betalar högre räntor. Skillnaden beror på djupt rotade genusnormer, visar ny internationell studie. Entreprenörskapsprofessor Malin Malmström ger sina viktigaste rekommendationer till svenska beslutsfattare.

Globalt sett ägs 1 av 3 företag av kvinnor. År 2019 var andelen nystartade företag, där minst en av grundarna var kvinnor, endast 20 procent. En av orsakerna till detta är brist på finansiering till kvinnors företagande.

– När villkoren för entreprenörskap inte är lika leder det till att nya innovationer, ny teknik och nya processer i huvudsak baseras på mäns erfarenheter och mäns behov, säger Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet.

2021 gick 2 procent av de totala investeringarna till företag som endast bestod av kvinnor.

– Den siffran har sjunkit senaste åren. För sex år sedan var den siffran 4 procent.

Tillsammans med fyra andra forskare har Malin Malmström studerat de stora könsskillnaderna inom företagsfinansiering och vad de beror på.

Starka genusnormer styr

Anledningen till de olika villkoren vid finansiering beror på djupt rotade genusnormer. Studier har indikerat att kvinnor i höginkomstländer, som Tyskland och USA, tenderar att uppleva mindre könsdiskriminering än i låginkomstländer när det kommer till finansiering.

– Den kopplingen är dock förenklad eftersom vi ser att det fortfarande finns utmaningar i höginkomstländer, säger Malin Malmström.

– För att främja ett inkluderande entreprenörskap behöver vi förstå de sociala normerna.

Två nyckelfaktorer

Att tillgång till företagsfinansiering sker på olika villkor beror särskilt på två saker: den politiska ideologin som dominerar i ett land, samt graden av kvinnors egenmakt.

– I konservativa länder ser vi att företagande kvinnor betalar högre räntor än företagande män. En konservativ ideologi upprätthåller strukturella könsskillnader i samhället. Många anser även att entreprenörskap är en manlig syssla som kräver traditionella manliga attribut.

Studien visar också att i länder där kvinnor har gjort snabba framsteg i att inta höga positioner i samhället, till exempel inom politik och företagsledning, försämras villkoren för företagsfinansiering.

– När kvinnor avancerar i samhället ökar uppfattningen om att de utgör ett hot. Det leder till skyddsmekanismer för att skydda sociala genusnormer, till exempel genom att försvåra företagande kvinnors företagsfinansiering, säger Malin Malmström.

Kontakta malin.malmstrom@ltu.se

Rekommendationer för att motverka könsdiskriminering vid företagsfinansiering – i en svensk kontext

  • Omfördela offentlig företagsfinansiering. Idag fördelas majoriteten av offentlig företagsfinansiering till företagande män, i likhet med privat företagsfinansiering. Det motverkar målet om ekonomisk jämställdhet eftersom företag som drivs av kvinnor får svårt att förnyas, förbättras eller effektiviseras.

  • Sluta skambelägg vinster i kvinnodominerade branscher. Företag inom kvinnodominerade branscher som skola, vård och omsorg erhåller minst offentlig företagsfinansiering. Det innebär i många fall att självfinansiering med egna medel återstår. Avsaknaden av offentligt stöd i kombination med att vinster i skola, vård och omsorg är socialt skambelagt, gör att få kvinnor vill starta företag inom dessa branscher.

  • Inför mer transparent rapportering av offentlig företagsfinansiering. För att synliggöra villkor för företagande kvinnor och män i det offentliga innovationssystemet behövs regleringar som utkräver jämförbar information om hur fördelningen av offentlig finansiering mellan företagande kvinnor och män ser ut. Detta kan göras lika enkelt som att samhället kräver att redovisning följer standarder.

  • Normalisera kvinnors deltagande i de högsta positionerna. Det kan göras genom att uppnå en kritisk massa av kvinnor i de högsta positionerna. Eftersom kvinnor fortsättningsvis behöver navigera i patriarkala strukturer begränsas kvinnor att driva frågor som till exempel jämställd tillgång till företagsfinansiering. Organisationsstrukturer och rekryteringsverkstyg kan göra det möjligt att öka kvinnors representation i ledarpositioner, och stödja de som nått de högsta positionerna.


Mer om studien
Studien heter How to Close the Gender Gap in Startup Financing och publicerades nyligen i tidskriften Harvard Business Review. Forskare och författare till studien är Malin Malmström, Barbara Burkhard, Charlotta Sirén, Dean Shepard och Joakim Wincent. Studien baseras på data från Asien, Nord- och sydamerika, Europa och Mellanöstern.

Läs också:
EXPERTPANEL | Det ojämställda entreprenörskapet

331

DELA