NY FORSKNING | Hög tilltro till entreprenörskap i kristider

Maria
 Gustafsson
DELA
Entreprenörer ser affärsmöjligheter i externa omvärldsförändringar.
Foto: Canva.

Leder plötsliga kriser i form av pandemi, krig och finanskris till mer entreprenörskap? Ja, det tror i alla fall företagarna själva.

Teknikgenombrott, miljökatastrofer, krig, lagstiftningsreformer och demografiska övergångar. Det är exempel på förändringar i omvärlden vi alltid har levt med, och som skapat möjligheter för entreprenörskap. Men de senaste kriserna såsom covid-19-pandemin, globala finanskrisen och den digitala revolutionen har haft en ovanligt stor inverkan på entreprenörskapet.   

– Dessutom finns det en ökad efterfrågan på entreprenöriella lösningar för att komma till bukt med klimat- och migrationskriser, säger Jiyoung Kim, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Höga förväntningar på radikala förändringar

Hon har i sin doktorsavhandling studerat hur entreprenörer och andra aktörer i det entreprenöriella ekosystemet, uppfattar potentialen för entreprenörskap vid skiftningar i omvärlden.

Jiyoung Kim. Foto: Privat.

– De tror att radikala förändringar genererar fler entreprenöriella initiativ än när förändringarna sker gradvis. Man tror också att företag som startas i kölvattnet av radikala kriser får bättre resultat, överlevnadsförmåga och högre tillväxt än de andra.

Däremot tror individerna i studien att fördelarna på företagsnivå som skapas av förändringar i omvärlden, till exempel ökad efterfrågan, legitimering eller minskad osäkerhet, är fler när skiftningen utvecklas gradvis än vid radikal utveckling.

Tidigare erfarenhet spelar roll vid utvärdering

Jiyoung Kims forskning visar att när entreprenörerna siar om entreprenörspotentialen i omvärldsförändringar gör de det utifrån egna eller andras tidigare erfarenheter.

– Externa förändringar i närtid, såsom covid-19-pandemin och blockkedjeteknik, nämndes ofta i studien. Ju färskare sådana erfarenheter eller exempel är, desto mer sannolikt är det att de utvärderar förändringens entreprenörspotential positivt.

Vilka medskick har du till entreprenörer och aktörer runt dem?

– Jag vill gärna varna entreprenörer för att förlita sig för mycket på sin magkänsla när de beräknar entreprenörspotentialen i en omvärldsförändring, eftersom man lätt påverkas av aktuella erfarenheter.

– Rådgivare och mentorer har en viktig roll i att hjälpa entreprenörerna att nyansera den möjligtvis alltför positiva inställningen, genom att också visa på de potentiellt negativa aspekterna av en omvärldsförändring, säger Jiyoung Kim.

Kontakta jiyoung.kim@ju.se

Mer om avhandlingen
Jiyoung Kimdisputerade tidigare i höstas vid Internationella handelshögskolan i Jönköping med avhandlingen External enablers and new venture creation.

127

DELA