NY FORSKNING | 6 av 10 anställda i scaleup-bolag bränner ut sig

Maria
Gustafsson
DELA
6 av 10 anställa i scaleup-bolag bränner ut sig.
Chefer och folk som tidigare har jobbat i nystartade företag är inte lika utsatta som andra. Foto: Canva.

Att skala upp ett nystartat företag ses ofta som eftersträvansvärt och ett tecken på framgång. Men forskning fastslår nu att de anställda betalar ”framgången” med sin hälsa.

Ändå upp på EU-nivå finns det policyer som är utformade för att få fler nya företag att växa snabbt. Och det är inte så konstigt – samhället får ju ta del av nya tjänster, produkter och ny teknik i och med de snabbväxande företagen som dessutom skapar jobbtillfällen.

– Entreprenören ökar sin vinst och staten får in mer skatter, så det är många som gynnas av skalningsprocessen. Men ingen pratar om hur de anställda upplever den, trots att det är de som gör jobbet, säger Mohamed Genedy, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Han har i sin doktorsavhandling bland annat studerat hur skalning av nystartade företag påverkar de anställdas hälsa och arbetstillfredsställelse. Studien bygger på data från knappt 11 000 anställda i nystartade svenska företag.

I sin nya roll som postdoktor på Handelshögskolan i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping ska Mohamed Genedy bland annat fortsätta studera scaleup-bolag med fokus på könsskillnader. Foto: Jönköping university.

– I scaleup-bolag ser vi att 6 av 10 anställda bränner ut sig. I nystartade företag som inte skalar upp är den siffran knappt 4 av 10. Och åldern har inget med risken för utbrändhet att göra, medelåldern är ungefär densamma i båda typerna av bolag – 42,5 respektive 43 år.

”De sociala kostnaderna är det tyst om”

Mohamed Genedy är kritisk till att entreprenörskapsforskningen och samhället i stort sällan lyfter de sociala kostnaderna som kommer med entreprenörskapet.

– Vi pratar om ekonomiska kostnader och vinster med scaleup-bolag men de sociala kostnaderna är det tyst om. De anställda påverkas i hög grad av vilka metoder företagare använder sig av.

– Utbrända medarbetare kostar människors hälsa och är dyrt för företag och samhälle. Drygt 40 procent i scaleup-företag blir så allvarligt sjuka att de har en lång väg tillbaka in i arbetslivet, säger Mohamed Genedy.

God planering lösningen

När ett företag skalar upp sin verksamhet sker det ofta organisationsförändringar och förändringar i arbetet. Man behöver till exempel hantera en ökad volym av försäljning, fakturering, inköp och produktion. Det skapar mycket stress hos medarbetare eftersom det innebär stor osäkerhet och hög arbetsbelastning.

– Om företag i stället planerar för en skalningsprocess hinner de anställa nya medarbetare och introducera dem ordentligt. Men det är svårt att göra på kort tid. Så ansvaret på de befintliga medarbetarna som måste arbeta betydligt mer eller hitta tid för att introducera och hjälpa de nya medarbetarna. Den här ekvationen är ofta förödande, säger Mohamed Genedy.

Chefer inte lika utsatta

Medarbetare som har chefspositioner inom scaleup-bolagen är inte lika utsatta som övriga, visar studien.

– De bestämmer själva arbetstakten, hur arbetsuppgifterna ska prioriteras och när de ska utföras. Så det är främst medarbetarna som har en lägre grad av självbestämmande och kontroll över sina dagliga arbetsuppgifter som är i riskzonen, säger Mohamed Genedy.

– Vi ser också att medarbetare som har tidigare erfarenhet av scaleup-bolag inte är lika utsatta som dem utan den erfarenheten, säger Mohamed Genedy.

Kontakta mohamed.genedy@ju.se

Tre råd till scaleup-entreprenörer som vill ha friska medarbetare

  1. Släpp kontrollen. Ge medarbetarna frihet att styra över sina dagliga arbetsuppgifter och arbetstakt, samt ge dem inflytande över strategiska beslut som tas i företaget.
  • Anställ en HR-person innan du skalar företaget. Personen ansvarar för att hitta rätt medarbetare till företaget och introducera dem i verksamheten. Hen ansvarar också för det psykologiska stödet till medarbetarna och att upprätthålla kulturen inom företaget som bygger på råd nummer 1 – frihet och inflytande.
  • Planera skalningen så att du kan anställa rätt personer när det behövs, och på ett bra sätt introducera och utbilda dem för att producera och leverera produkten/tjänsten.


Mer om avhandlingen
Mohamed Genedy disputerade nyligen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping med avhandlingen Beyond the bright side: Investigating dark aspects of independent entrepreneurship, family entrepreneurship, and corporate entrepreneurship. Studien om utbrändhet i scaleup-bolag är en del av avhandlingen. Han har också studerat syskons tidiga karriärvägar inom familjeföretaget samt om externa investerare/ägare med vissa innovationspreferenser har någon inverkan på företagen.

139

DELA