NY FORSKNING | Entreprenöriella lantbrukare mer nöjda med inkomsten

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

De lantbruksföretagare med en entreprenöriellt orienterad tillväxtstrategi, EO, är mer nöjda med inkomsten än de lantbruksföretagarna som inte har det. Å andra sidan skapar EO-strategin mindre tid till andra, kanske viktigare, delar av livet. Det menar Georgios Miaris, nydisputerad vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Beskriv, vad är EO?

– En entreprenöriellt orienterad strategi innebär att företagaren är innovativ, risktagande och proaktiv. Att vara innovativ kan till exempel handla om att man satsar på nya produkter och tjänster, risktagande att man tar beslut kring saker där slutresultatet är osäkert, proaktivitet att man söker efter möjligheter före konkurrenterna och att man agerar för att förutse framtida efterfrågan.

Vilka är dina viktigaste praktiska resultat?

Georgios Miaris. Foto: Privat.

– Eftersom jordbruksföretag är små företag ansåg vi att det var viktigt att mäta företagets resultat i termer av tillfredsställelse. Det gör vi utifrån fem aspekter; ekonomiskt resultat, jordbruksinkomst, fritid, jordbruksstorlek och anställningsmöjligheter.

– Våra resultat visar att lantbruksföretagare som har en mer entreprenöriell inriktning också är mer nöjda med sin inkomst än andra, men däremot mindre nöjda med sin fritid. Resultaten kan tyda på att EO är ett bra sätt att höja jordbruksinkomsten. Det är dock inte säkert att alla lantbrukare är villiga att vara entreprenöriella eftersom det kan leda till stress och ångest, och därmed mindre tillfredsställelse med fritiden. Vi vet sedan tidigare att fritid är viktigt för lantbrukare.

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Ja, att de entreprenöriella lantbrukare som satsar på kringprodukter och tjänster utöver sin ordinarie verksamhet inte är mer tillfredsställda än andra.

Vilka medskick har du till politiker och andra beslutsfattare?

– Generellt sett har jordbruksföretag lägre inkomster än andra småföretag, så det finns en inkomstklyfta. Och eftersom vi har sett att EO kan göra lantbrukare mer nöjda med sin inkomst bör man satsa offentliga medel för att uppmuntra entreprenörskap inom jordbrukssektorn. Livsmedels- och jordbruksorganisationer har också en viktig roll, de kan till exempel främja entreprenörskap inom jordbrukssektorn genom att strategiskt sprida goda exempel till andra medlemmar.

– Men det är viktigt att ha i åtanke att det finns lantbrukare som inte är villiga att ”offra” sin fritid för mer pengar i plånboken.

Kontakta georgios.miaris@slu.se

Mer om avhandlingen

Georgios Miaris disputerade nyligen vid Sveriges Lantbruksuniversitet med doktorsavhandlingen Farm business development: The motivations and effects of diversification strategies. Utifrån fyra olika artiklar undersöker han faktorer som ligger till grund för utvecklingen av jordbruksföretag i Sverige, och de ekonomiska och sociala konsekvenserna av olika tillväxtstrategier. Till avhandlingen.

936

DELA