NY AVHANDLING | En hållbar industri – så ska företagen tänka

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Victor.

Andelen immateriella rättigheter i företag ökar kontinuerligt vilket i sin tur ökar företagens värde. Med ett resursorienterat perspektiv studerar Per Staffan Boström hur stora industribolag kan förstå och ta tillvara det ökade värdet.

Per Staffan Boström, 75, har ett helt yrkesliv i svenska storföretag bakom sig. Efter 15 års forskarstudier disputerade han nyligen i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Foto: Charlotte Perhammar.
Över 90 procent av ett företags värde på börsen kan bestå av immateriella tillgångar och rättigheter. Det kan till exempel vara ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer. Per Staffan Boström, vid Linköpings universitet, väljer att i sin doktorsavhandling se på tillgångar och rättigheter som ett företags resurser vilka påverkar värdet och möjligheten till tillväxt.

– Ett resursorienterat synsätt verkar vara mycket viktigt för en hållbar teknikutveckling i dag. Industrin måste ta hänsyn till hållbarhet på alla plan. Vilka mineraler ska vi använda? Vilken typ av kompetens behövs? Vilka risker innehåller teknikutvecklingsprojektet utifrån en samlad hållbarhetsaspekt? Det är exempel på viktiga frågor att ställa, säger Boström.

Vid beräkning av tillväxt och vid beslut om innovationsprojekt spelar de immateriella resurserna stor roll. De är industriföretagens innovationskapital och behöver förstås och hanteras rätt för att gynna företagens utveckling. Avhandlingen tar fram nya begrepp för beslutsprocesser inom industrin och utvecklar en modell för resursanalys.

– Det behövs ett gemensamt språk vid beslutsprocesser över företagsgränser. Resursbegreppet är nytt och möjliggör bland annat identifikation av resurser, förmåga och strategier avseende kvalitets- och kvantitetsstyrning. Modellen analyserar vilka resurser som finns i företaget, förklarar Per Staffan Boström.

I avhandlingen beskrivs olika strategier för resurstillväxt och hantering av teknikutvecklingsprojekt. Sammantaget handlar avhandlingen om hur man genomför hållbara utvecklingsprojekt inom industrin.

– Ett resursorienterat synsätt vid innovationsarbete hjälper företagen att komma fram till bra och hållbara beslut. Det ställs mot det marknadsorienterade synsättet eftersom vi ser till att hela kedjan i utvecklingsprocessen är hållbar.

– Nyttan och värdet av de immateriella resurserna och de unika tillgångarna är avgörande för om ett företag ska klara omställningen på ett framgångsrikt sätt, säger Per Staffan Boström.

Kontakta perstaffan@resurstillvaxt.se

Mer om avhandlingen
Per Staffan Boström disputerade 22 november 2021 vid Linköpings universitet med avhandlingen Resurstillväxt via innovationskapital. Den kan laddas ner som PDF. Läs Esbris tema-artiklar om immateriella tillgångar och rättigheter.———

1010

DELA