Lokala banker ökar nyföretagandet

Hanna
Andersson
DELA
Mikaela Backman har lagt fram sin avhandling Regions, Human Capital and New Firm Formation vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Projektet har genomförts i anslutning till forskningscentrumen Cesis och Cense. Foto: Jonas Gustafsson.

Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2013:

Högutbildade invånare påverkar det regionala företagandet på många olika nivåer. Det är inte bara bra för produktiviteten i existerande företag, utan ökar också nyföretagandet i regionen. Även förekomsten av lokala bankkontor påverkar företagsfloran.

Mikaela Backman har i sin doktorsavhandling studerat hur humankapital påverkar landets företagande på individ-, företags- och regionnivå.

– Det som förvånade mig mest var att skillnaden mellan olika regioners avkastning på utbildning inte var så stor som jag trodde. Visst kan vi se att det finns en statistisk skillnad. Stora städer har till exempel många positiva effekter, som högre lön. Men att skillnaden ändå inte är så stor kan bero på Sveriges speciella institutionella miljö. Vår historia med fackanslutna företag och samma lön för samma arbete, gör att vi inte har lika stor lönespridning som många andra länder, säger Mikaela Backman.

Men även om lönenivåerna är ganska jämna är Sverige inte speciellt homogent. Det finns stora skillnader som blir tydliga när man delar in landet i olika regioner.

– Det är inte något nytt i sig att humankapital är viktigt för företagandet, men i min forskning ville jag undersöka detta i förhållande till olika regiontyper: storstäder, städer, landsbygd och gles landsbygd. Att jag genomgående har den regionala indelningen i min forskning är mitt viktigaste bidrag.

Tidigare forskning har utgått från att innovativa företag ser ut på samma sätt, oavsett var de är placerade.

– Eftersom interna egenskaper är den främsta framgångsfaktorn kanske företagen liknar varandra. Men de har fattat ett lokaliseringsbeslut och man får anta att de har valt var de ska ligga av en anledning. Var man är placerad påverkar, men det är ändå främst de egna egenskaperna som avgör hur det går för företaget. Exempelvis hur mycket pengar och humankapital man har, och hur sammansättningen på personalen ser ut.

Backman har även undersökt om tillgången till humankapital påverkar produktiviteten inom företaget.

– Att ha många anställda som är högutbildade påverkar produktiviteten positivt, både inom själva företaget och inom kommunerna i stort, säger hon.

Om man delar upp Sveriges kommuner i central- och kranskommuner ser man att nyföretagandet i centralkommunerna påverkas positivt av tillgången till högutbildad arbetskraft. I de större kommunerna påverkas även kranskommunerna av vad som sker på centralorten. I mindre regioner däremot, påverkas inte kranskommunen lika mycket av vad som händer på centralorten.

– Det beror troligen på att dessa kranskommuners centralort är för liten. En tätort har en viss kraft som är beroende av hur stor den är. Mindre orter har inte kraft att sprida humankapitalet och positivt påverka kranskommunerna runt omkring. Men för större orter finns det alltså positiva bieffekter även för kranskommunerna.

Högutbildade personer väljer dessutom ofta att bo i större städer. Hur många högutbildade som startar företag är något Backman vill studera i sin kommande forskning. Hon är också nyfiken på hur det går till när en allt äldre befolkning startar företag, och vilken erfarenhet och kunskap de kan bidra med.

– Om det visar sig att äldre startar företag i större utsträckning, får vi kanske – i och med att vi lever allt längre – ett uppsving i nyföretagandet, säger Backman.

I sin avhandling har hon också intresserat sig för hur förekomsten av bankkontor påverkar nyföretagandet runt om i landet. Hon menar att bankkontor behövs, speciellt lokala kontor som ligger i närheten av företagen.

– Banker är viktiga för nyföretagande, både på landsbygden och i städerna. Men mest betydelsefulla är de på landsbygden. Där är även konkurrens inom banksektorn viktigare. I städerna finns helt enkelt fler alternativ till att låna pengar i bank. Lägger man ner ett bankkontor på landsbygden försvinner mycket lokalkunskap, om regionen och invånarna där.

Nedläggningen av bankkontor i Sverige är en trend som pågått under flera år. Antalet kontor minskar mest på landsbygden. Dessutom är i stort sett allt riskkapital lokaliserat till storstäderna, speciellt Stockholm och Göteborg.

– Även om entreprenören kan ta sig två timmar till närmaste stad för att få hjälp eller ta ett lån, så har bankkontoret där inte samma kunskap om förutsättningarna inom regionen där entreprenören ska verka, säger Mikaela Backman.

Kontakta mikaela.backman@jibs.hj.se

Regionalt humankapital kan ökas genom att

– Bygga ut och förbättra transportnätet
– Öka utbudet av trivselförmåner, som tillgång till natur och kultur
– Förbättra tillgången till högre utbildning
– Skapa fler yrkesskolor
– Ge bra finansiellt stöd till studenter———–

3612

DELA