Infrastruktur och service viktigt för maskrosföretag

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Pixabay

Vad är orsaken till att vissa företag lyckas etablera sig och blomstra under svåra förhållanden? Och vad behövs för att fler maskrosföretag ska kunna etablera sig? Det fick vi svar på under ett välbesökt Estrad:webbinarium.

– Avfolkningen av den svenska glesbygden har pågått i minst 50 år så det finns ingen quick fix. Fungerande infrastruktur och rimlig basservice är nödvändig för att företag ska kunna etablera sig, sa professor Leif Lindmark, Handelshögskolan i Stockholm, som var en av talarna.

Utflyttningen märks extra tydligt i Norrlands inland. Men där finns också en stark entreprenörsanda och trots svåra förutsättningar etableras och blomstrar framgångsrika maskrosföretag i denna region.

– Entreprenörer är ofta ganska positiva varelser, ibland lite för positiva, menade professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm.

I Lindmarks och Holmquists studie ingår 12 framgångsrika företag i Norrlands inland. Den visar att nästan alla de studerade entreprenörerna hade drivit företag tidigare. De hade stenkoll på hur marknaden såg ut. Det framgår också att företagens lokalisering var ett aktivt val, de ville etablera företaget på den plats de hade valt. I vissa fall var lokaliseringen en fördel, exempelvis när det gällde testkörning av bilar på vinterväglag eller beträffande försäljning av samiska produkter och utrustning för draghundar.

Naturligtvis upplevde företagen hinder, främst i form av brist på kommunikationer och service. Det har också svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Tänkbara lösningar på detta skulle kunna vara lokala inkubatorer och samarbeten med högskolor. Man kan också tänka sig att arbete med konsulter som är placerade på andra orter i landet eller utomlands skulle fungera. Det arbetssättet bygger dock på att det finns stabilt internet och kommunikationer som fungerar.

Avståndet till banker och rådgivarfunktioner är långa och detta finns det inga enkla lösningar på. De nätverk som finns är starka men av naturliga skäl små. Ungefär hälften av företagen har enheter i Stockholm, Umeå eller utomlands och får därigenom tillgång till både bankkontakter, rådgivning och nätverk. Företagen skulle lätt kunna flytta men de väljer att stanna kvar.

Vilka åtgärder behövs då för att det ska bli lättare och mer attraktivt för företag att etablera sig i glesbygdsområden?

– De grundläggande förutsättningarna är avgörande för att lyckas. Där ingår kommunikationer, internet och service, poängterade Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef i Kramfors kommun.

– Det behövs samarbete och satsningar på både infrastruktur och service. Ett exempel är att det måste finnas fungerande sjukvård i närområdet, menade Michael Lindeman, Vd Icemakers Test AB.

– Det finns ingen enkel lösning men regionerna måste stå för en rimlig basservice. Satsningar ska göras långsiktigt, de som etablerar sig på en ort måste veta förutsättningarna många år framåt, sa Leif Lindmark.

– Media bör synliggöra och lyfta fram förebilderna och visa på alternativ för att leva, även i glesbygd. Det fungerar inte att uteslutande visa upp is och renar, betonade Carin Holmquist.

Alla talarna framhöll också vikten av att det finns en vilja från politiskt håll att frångå storstadsperspektivet. Det gäller att hitta lösningar på problemen och genomföra långsiktiga satsningar på glesbygdskommunerna. Kommunerna bör arbeta tillsammans och inte tävla mot varandra för att erhålla olika former av kortsiktigt stöd. Det är viktigt att de utgår från sina förutsättningar och gör det bästa möjliga utifrån sina resurser.

Se hela Estrad:webbinariet som webb-TV

MER OM STUDIEN

Studien finansierades av Familjen Kamprads stiftelse. Hela rapporten kan laddas ner här.

Läs en kortversion av rapporten här———–

1501

DELA