Goda relationer ger framgångsrika startupföretag – så skapar ni bästa klimatet

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

De allra flesta startupföretag överlever inte på sikt. Så vad skiljer de som klarar sig från de som inte gör det? Förmodligen har de jobbat på relationerna.

Ett företag når inte automatiskt framgång med en bra idé och ett trevligt gäng med olika kompetenser. Framgång är mer komplext än så. Framför allt handlar det om att bygga en stark gruppidentitet, en känsla av ett ”vi”. Utan det kommer företaget ha svårt att överleva på sikt. Det menar Emma Rui Lu, vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Det måste finnas någon form av koppling mellan individerna och mellan individerna och teamet, menar hon.

Emma Rui Lu. Foto: Anette Cook.

I sin forskning har hon studerat vilka faktorer som leder till gruppidentitet. Och hur gruppidentiteten påverkar samarbetet mellan personerna samt vilken effekt den har på företagets prestation.

Viktigt med ritualer

Personerna i ett nystartat företag känner olika grader av hängivenhet inför gruppen som helhet och inför varandra. Detta spelar roll för relationerna i teamet och påverkar i vilken grad man vill samarbeta med varandra. För att stärka gruppdynamiken i ett startupföretag bör cheferna skapa rutiner och ritualer av olika slag. Det kan till exempel vara gemensam frukost en viss veckodag eller ett hackathon en gång i månaden.

– Ritualer skapar en gemensam förståelse för teamets värderingar och det uppmuntrar engagemang. Det behöver inte vara någon stor sak, men ritualen bör vara regelbunden och meningsfull för teamets medlemmar. Och alla i teamet, även praktikanterna, bör bjudas in, säger Emma Rui Lu.

Ritualerna bygger en känsla av gemenskap och förtroende mellan personerna och en tillfredsställelse i att tillhöra teamet.

– Vi kan se att ju starkare gruppkänslan är i ett team desto mer villiga är individerna att samarbeta och hjälpas åt med att lösa de problem som uppstår. Det gäller även om arbetet ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna.

Gör en plan

Chefer bör också i ett tidigt skede ta itu med uppgifts- och relationsorienterade frågor. Som att skapa tydliga arbetsbeskrivningar och göra en plan för hur konflikter ska hanteras.

– Konflikter påverkar gruppidentiteten negativt. Att vara proaktiv på det området stärker relationerna och skapar engagemang i teamet, på kort och lång sikt.

Behöver inte ses så ofta

Det finns någon form av konsensus kring att det är viktigt att träffa sina kollegor för att få till ”vi-känslan”. Men Emma Rui Lus forskning visar att hur ofta man träffar kollegorna i teamet inte spelar någon roll för gruppidentiteten, och i förlängningen företagets prestation. Så att individerna i ett startupföretag jobbar på olika håll är inte till nackdel för teamet, visar hennes forskning. Något som förvånade henne.

– I traditionella företagsmiljöer spelar det roll för gruppidentiteten hur ofta man träffar sina kollegor. Frekventa möten med kollegorna vet vi har en positiv effekt på gruppdynamiken. Men den regeln gäller uppenbarligen inte i startupföretag. Där är det viktigare att mötena håller god kvalitet än att kollegorna träffas ofta, förklarar Emma Rui Lu.

Vad kan aktörer kring startupföretag, till exempel inkubatorer, göra för att hjälpa till att stärka gruppkänslan i företaget?

– Utöver att arrangera gemensamma aktiviteter som frukostar eller spelkvällar, bör man se över det fysiska rummet. En av inkubatorerna i studien erbjöd företagen bärbara väggar så att de kunde bygga sitt eget gemensamma arbetsutrymme. Chefen i företaget satte upp företagets logotyp på väggarna.

Tycker du att startupvärlden generellt har för lite fokus på de mjuka värdena, som att skapa goda och välfungerande relationer?

– Jag tror att man bryr sig om relationer i teamet. Men det är ett område som folk inte alltid vet hur de ska hantera. Det är stort fokus på grundarna men nödvändigtvis inte på gruppdynamiken i övrigt. Så därför är det hög tid att vi tittar närmare på hur alla i en startup bidrar till gruppdynamiken, säger Emma Rui Lu.

Kontakta emmarl@kth.se

Mer om avhandlingen
Emma Rui Lu disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm. Avhandlingen heter Team Devotion in Entrepreneurship: Identity Fusion as a Behavioral Motivator Within New Venture Teams som finns här. Emma Rui Lu har påbörjat sin tjänst som postdoktor på KTH i Stockholm där hon ska studera strategi och hållbarhet.

1165

DELA