Så ökar vi investeringar i gröna företag

Maria
 Gustafsson
DELA
Puck Hegeman ansvarar i dag för investeringar i private equity och riskkapitalfonder i ett nederländskt investeringsbolag. Foto: Unsplash/Privat.

Investerares engagemang i grön teknik ökar. Men idén om vinstmaximering krockar med gröna företags verklighet där helt andra värden dominerar. Puck Hegeman, tidigare Norsi-doktorand, har i sin avhandling studerat hur man kan få fler att investera i gröna företag.

Vad är det största hindret för investerare och finansiärer att investera i gröna teknikföretag?

– Investeringar präglas fortfarande av idén att investerares förtroendeuppdrag är att se till att den finansiella avkastningen maximeras. Även för privata företag är målet att maximera aktieägarvärdet, så värdet begränsas till det finansiella värdet. De här idéerna gör det svårt för investerare att finansiera gröna företag, som jobbar för en gemensam nytta i form av minskad miljöförstöring.

– Dessutom har de här företagen långa ledtider, kommersialiserar komplex teknik, behöver mycket kapital och är ofta beroende av statliga regleringar. Det vill säga alla aspekter som investerare inte gillar eftersom de ökar risken och kan sänka den ekonomiska avkastningen.

Hur kan riskkapitalinvesterares roll i utvecklingen av gröna företag stärkas?

– Min forskning visar att det finns olika typer av investerare som satsar kapital på gröna företag och att de har olika motiv för att göra det. Stora företag investerar till exempel för att strategiskt positionera sig för en grön framtid. Riskkapitalfonder investerar eftersom de inte längre accepterar ekonomisk avkastning som det enda resultat som är värt att eftersträva, utan i stället också värdesätter att begränsa klimatförändringarna. Små och medelstora företag investerar också i gröna företag eftersom de gillar att delta i det spännande ekosystemet för nystartade företag.

– Dessutom kan dessa typer av investerare stödja gröna företag på olika sätt och i olika skeden av deras affärsutveckling. Därför måste politiken rikta sig till olika investerargrupper på olika sätt.

– På det hela taget är det vi mest behöver en förändring i tankesättet om vinstmaximering. Den ekonomiska avkastningen ligger inte i vår planets långsiktiga intresse och därmed inte heller i intresset för allt och alla som lever på den, inklusive oss människor. Det hjälper inte att idén om att maximera aktieägarvärdet fortfarande dominerar i många utbildningar. Vi måste ändra vad vi lär ut till våra framtida investerare och företagsledare.

Vilken roll spelar affärsänglar för investeringar i gröna företag?

– Det är relativt outforskat kring vilken roll olika typer av investerare spelar i gröna företag. Det gäller även affärsänglar. Min kollega Meike Siefkes, också i Norsi-nätverket, studerar just nu gröna affärsänglar. Hennes första resultat visar att det finns olika typer av änglar som investerar i gröna företag. Vissa beter sig på samma sätt som konventionella änglar, medan andra är särskilt motiverade av dessa företags gröna karaktär.

Vad har du fått ut av att vara en del av Norsi-nätverket?

– Det var ett bra sätt att lära känna andra doktorander. Dessutom var Norsi-kurserna fantastiska. De gjorde det möjligt för mig att ha inspirerande diskussioner med erfarna forskare från hela världen.

Var arbetar du med i dag och vilken nytta har du av din forskning i ditt arbete?

– Jag jobbar på ett nederländskt investeringsbolag, Wire Group, där jag ansvarar för investeringar i private equity och i riskkapitalfonder. Vi investerar i en internationellt diversifierad portfölj med de bästa impact-fonderna. Alla bidrar till förnyelse av natur- och humankapital samtidigt som de genererar en attraktiv finansiell avkastning. Jag tillämpar dagligen kunskapen från min forskning om bredare värdeskapande genom private equity-investeringar.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller innovation inom impact-området. Så just nu utforskar jag strukturer och strategier för att säkerställa mer rättvisa resultat av investeringar bland alla typer av människor, inklusive kvinnor och minoriteter, i deras roller som investerare, entreprenörer och konsumenter.

Kontakta puck@wire-group.org

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen och forskarnätverket Norsi

Puck Hegeman disputerade vid NTNU i Norge i mars 2022 med avhandlingen Is it easy being green? The role of venture capital investors in green venture financing. Under sina doktorandstudier deltog Hegeman i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

642

DELA