Psykologiforskaren: Investerare felbedömer team

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Innan investerare satsar pengar på företagsteam gör de en bedömning av gruppen som helhet. Men det är en bedömning som ofta leder fel.

Rebecka Persson. Foto: Ema Demir.
Personlighet handlar om hur människor skiljer sig åt – på vilka sätt och hur mycket. Det är sådana tester, mer eller mindre vetenskapliga, som används flitigt vid rekrytering av individer. Vid bedömning av företagsteam däremot tittar man oftast på gruppen som en enhet som utifrån ett medelvärde etiketteras med en personlighet. Utifrån den analysen, i kombination med en portion intuition, tar investerare ofta beslut kring huruvida de ska investera i ett team eller inte.

Psykologiforskaren Rebecka Persson har i sin avhandling studerat över 100 team som startat företag, och ser förhållningssättet som problematiskt. Hon menar att investerare i stället bör titta på team utifrån dess olika roller, som kan motsvara individers personlighet. De olika rollerna har effekt på gruppen eller på det som den producerar.

– Ledarens personlighet påverkar till exempel kundkontakter, och den produktansvariges sätt att vara har effekt på hur snabbt det går att ta fram produkten. Individernas personligheter bör inte räknas ihop till ett medelvärde för gruppen. Det leder fel i investeringsprocessen, säger Rebecka Persson på institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Risk för felbedömningar vid investering

Hennes forskning visar att de som är ledare i teamen oftast tycker det går bättre och bättre för företaget under tiden det utvecklas. Medan de produktansvariga i stället tycker att teamprocessen blir svårare eller sämre över tid. I skattningarna skiljer sig alltså upplevelserna stort åt, vilket inte syns i medelvärdet. Och det är det som är poängen, enligt Rebecka Persson.

– Hade man i stället tittat på hur varje individ i teamet skattat utvecklingen så framkommer en helt annan, mer riktig, bild av hur det ser ut. När man som i dag studerar team på gruppnivå går man miste om hur teammedlemmarna skiljer sig åt och bedömningen blir därmed inte lika pricksäker. Det är allvarligt, säger hon.

Konsekvenserna som en felbedömning kan leda till för investerare verkar överflödigt att nämna. Men Rebecka Persson avfärdar däremot inte en bedömning på gruppnivå helt och hållet. Det finns enligt henne en poäng med att studera teams som helheter och ta hänsyn till sin intuition vid investeringar. Men skillnaderna mellan individerna behöver tas tillvara och hon förespråkar vetenskapliga personlighetstester för att få de mest träffsäkra resultaten.

Kontakta rebecka.persson@psy.lu.se

Mer om avhandlingen
Rebecka Perssons avhandling heter Personality research in teams : A methodological reconsideration of the individual differences perspectiveoch går att ladda ner som PDF. Hon disputerar 10 februari klockan 13.00 vid institutionen för psykologi, Lunds universitet. Rebecka Persson är i dag verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar om ledarskap i svenska skolan.

Läs mer om projektet som Rebecka Persson deltagit i: Friktion för teamet framåt

Läs en annan Esbri-artikel om team: Flexibla team lyckas bäst———

1466

DELA