NY AVHANDLING | AI förändrar affärsmodellen i grunden

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Scott Graham.

AI-teknik fångar nya värden och leder till affärsmodellsinnovation. I en ny avhandling presenteras ett värderamverk för tillverkningsföretag som vill satsa på tekniken.

Som med så mycket annan teknik effektiviserar AI arbetsprocesser och produktionssystem. Det tar över arbetsuppgifter som är tråkiga eller farliga för människor och gör dem på ett bättre sätt. Men att begränsa bilden av AI till att enbart handla om produktionsprocessen är ett för snävt sätt att se på tekniken. Det menar Girish Agarwal, KTH, som i sin doktorsavhandling bland annat har studerat hur ett tillverkningsföretag kunde optimera en produktionslina, och på vilket sätt e-handel skapar nya värdeaspekter som exempelvis bekvämlighet.

– I AI-drivna affärsmodeller uppstår och utvecklas värdet i takt med att tjänsterna skapas, levereras och används genom att data samlas in och insikter genereras. Vi skriver vanligtvis av produkter efter en viss livslängd, men med AI blir en produkt mer värd ju mer den lär sig.

Risktagande och innovativa individer gillar AI

Tillverkningsföretag kommer att kunna skapa bättre digitala tjänster om de förstår AI-teknikens inverkan på det upplevda kundvärdet. För detta behövs ofta samarbete mellan olika avdelningar, vilket kräver nya organisationsstrukturer. Vilket i sig är till nytta för hela ekosystemet som det digitala erbjudandet är en del av.

Girish Agarwal jobbar i dag som Chief Digital & Information Officer på tillverkningsföretaget Piab. Han har studerat hur AI-teknik bidrar till affärsmodellsinnovation i tillverkningsföretag. Foto: Husqvarna Group.

Kunders upplevda värde skiljer sig stort åt på individnivå, bland annat på grund av sociala och känslomässiga aspekter.

– Risktagande och innovativa individer upplever ett större värde av AI-baserade erbjudanden än andra. Det är en viktig insikt för företag. AI-baserade erbjudande bör ha budskap som vänder sig mot de kundgrupperna.

För att klara av en digital omvandling behöver företag ha en utforskande ingång till digital innovation. De behöver också bygga upp en ledarskapsförmåga som klarar av att testa, lära och rätta till.

– En annan viktig slutsats för praktiker är att tiden som det tar för en produkt att komma ut på marknaden kan minska genom att integrera AI och värdebaserade prissättningsmetoder. Det kan vara svårt att fastställa ett ursprungligt pris när man är osäker på vilket värde som skapas hos kunden, säger Girish Agarwal.

Praktiskt ramverk för att fånga värde

Tillverkningsföretag som jobbar med AI-teknik behöver se över hur de jobbar med sin affärsmodell, anser Girish Agarwal. Och för att öka kunskapen om på vilket sätt AI skapar värde i affärsmodells-innovation, har han tagit fram ett värderamverk. Det är ett praktiskt verktyg för klustring och för att hantera och övervaka värdet i AI-teknikdrivna affärserbjudanden.

– Det används för att utforma och utvärdera affärsmodellsinnovation. Ramverket driver också organisatoriskt lärande och hjälper till att tillämpa den nya tekniken.

Innovationsstege med tre steg

Girish Agarwals tips till företag som vill jobba med AI och affärsmodellsinnovation, summeras i en innovationsstege med tre steg:
Steg 1 – AI för effektivitet. Det är den bilden av AI som de flesta företag har, att det skapas intelligens och intelligenta produkter och tjänster med hjälp av avancerad analys och mönsterigenkänning. I det här steget används tekniken för att öka effektiviteten i olika delar av affärsmodellen, som vid tillverkning, drift, leveranskedja och marknadsföring.

Steg 2 – AI för kundvärde. Enligt detta synsätt kan AI-teknik användas inte bara för förbättrad effektivitet, utan också för att bygga konkurrensfördelar inom affärsmodellen.

Steg 3 – AI för innovation. I det här steget möjliggör AI-teknik en ständig utveckling av värde som tidigare inte var möjlig. Till exempel kan den räkna ut kundens värdeupplevelse och skissar sedan tänkbara förbättringar av erbjudandena.

Varför är din forskning viktig?

– I studien konstateras att AI kan förbättra och skapa nya värden i affärsmodeller som tidigare inte var möjliga. Jag drar också slutsatsen att tekniken påverkar befintliga värdeprocesser och skapar nya genom att kontinuerligt identifiera, manifestera och samla in förändringar under hela produktens eller tjänstens livscykel.

– Avhandlingen lyfter också fram utmaningar som etablerade företag står inför vid införande av en AI-baserad affärsmodell. Till exempel vid överlämning mellan intressenter under hela erbjudandets livscykel och om möjligheter för dem att arbeta närmare hela ekosystemets aktörer. Bland annat för att göra dem till en del av sin kunskapsbas och innovationsprocess, säger Girish Agarwal.

Kontakta girish.agarwal@piab.com

Mer om avhandlingen
Girish Agarwal disputerade nyligen vid KTH med avhandlingen Revising Business Model Innovation: Towards a value process framework for AI-based Offerings som går att laddas ner som PDF.———

783

DELA