LISTA | Lärosätena som levererar flest avhandlingar om entreprenörskap och innovation

Maria
Gustafsson
DELA
Det var Lunds universitet som examinerade flest doktorer inom entreprenörskap och innovation under 2022. Foto: Mikael Risedal och Unsplash.

Förra året levererade svenska lärosäten 37 avhandlingar om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Vi har listan över dem som har varit ambitiösast.

Under 2022 disputerade totalt 37 forskare vid 16 lärosäten i ämnena entreprenörskap och innovation. Esbri har intervjuat forskarna och skrivit populärvetenskapliga nyhetsartiklar om samtliga avhandlingar, och de finns att läsa i Artiklar.

Lunds universitet var lärosätet med flest avhandlingar, sju stycken. Hack i häl ligger Stockholms universitet med sex avhandlingar.

Stor bredd i frågorna

Vad som kännetecknar avhandlingarna vid både Lunds universitet och Stockholms universitet 2022 är bredden på området. Det var inte bara forskare från företagsekonomiska och nationalekonomiska institutioner som disputerade. I stället är forskningen genomförd vid flera olika institutioner.

Kristina Eneroth. Foto: Kennet Ruona.

På Lunds universitet till exempel, är de sju avhandlingarna framlagda vid sex institutioner/institut: institutionen för psykologi, institutionen för tjänstevetenskap, institutionen för designvetenskaper, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, företagsekonomiska institutionen samt Internationella Miljöinstitutet (IIIEE).

– Det är glädjande att bredden hos Lunds universitet även visar sig i bredd vad gäller avhandlingar inom områdena entreprenörskap och innovation. Det är positivt att frågor på de här områdena går bortom enbart företagsekonomi. Lunds universitet uppmärksammas alltmer internationellt vad gäller mångfalden av perspektiv inom forskning kring innovation och entreprenörskap, säger Kristina Eneroth, vicerektor vid Lunds universitet med ansvar för samverkan och internationella frågor.

Tydlig trend

Magnus Aronsson. Foto: Esbri.

Samma bredd hittar vi vid Stockholms universitet, där de sex avhandlingarna är framlagda vid fem olika institutioner/institut. Och Esbris genomgång för 2022 visar att detsamma gäller på många av de aktuella lärosätena.

– Drygt hälften av de 37 avhandlingarna har lagts fram vid andra institutioner än företagsekonomiska och nationalekonomiska, säger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

– Det är bra att entreprenörskap och innovation belyses från fler perspektiv, på så vis ökar vi kunskapen på områdena. Jag hoppas det innebär att studenter vid fler institutioner får lärare som är intresserade av att integrera entreprenörskap och innovationsfrågor i sina kurser och program.

Jämn fördelning mellan kvinnor och män

Antalet kvinnor respektive män som har disputerat inom entreprenörskap och innovation är jämnt fördelat – 19 kvinnor och 18 män. Under 2021 dominerade kvinnorna forskningen då de var dubbelt så många som männen – 22 kvinnor och 11 män.

Stabilt inflöde av avhandlingar

Esbri har kartlagt antalet avhandlingar om entreprenörskap och innovation de senaste tre åren, 2020–2022. Och det har varit ett jämnt flöde av avhandlingar; 35, 33 respektive 37 stycken.

LISTAN över antal avhandlingar 2022 (antal avhandlingar 2021):

Lunds universitet: 7 (5)
Stockholms universitet: 6 (0)
KTH: 5 (1)
Linköpings universitet: 3 (3)
Chalmers: 2 (2)
Blekinge tekniska högskola: 1 (2)
Jönköping university: 2 (5)
Luleå tekniska högskolan: 2 (3)
Uppsala universitet: 2 (3)
Göteborgs universitet: 1 (2)
Högskolan i Borås: 1 (0)
Högskolan i Gävle: 1 (0)
Högskolan i Halmstad: 1 (1)
Linnéuniversitetet: 1 (2)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): 1 (1)
Örebro universitet: 1 (1)

Till förra årets lista

Om listan
Listan är framtagen av Esbri utifrån vår bevakning av avhandlingar och de populärvetenskapliga nyhetsartiklar om forskning inom innovations- och entreprenörskapsforskningen vi publicerat under 2022. Den bygger på de avhandlingar som Esbris redaktion har identifierat. Esbri intervjuar alltid de doktorander som lägger fram avhandlingar på området. Artiklarna publiceras på esbri.se oftast några dagar före disputation.

1288

DELA