Kluster bidrar till inkluderande innovationsprocesser i Bolivia

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Läderklustret ligger i staden Cochabamba, Bolivia. Foto: Pixabay

Läderklustret Cochabamba i Bolivia har växt fram i samarbete mellan offentlig och privat sektor. Färsk svensk forskning visar att det har lett till inkludering och delad kunskap.

Cochabamba är ett kluster inom läderproduktion. Sedan klustret startade 2008 har olika åtgärder prioriterats inom strategiska områden som design, kvalitet, forskning och innovation. Mer än 30 olika projekt inom design av prototyper för läderprodukter har genomförts, och över 20 kortkurser i strategisk ledning och marknadsstudier har höjt kompetensen hos klustrets företag utifrån deras specifika behov. Forskare, lärare och studenter har kopplats samman med företagen som ingår i klustret.

Wendy Sanzetenea. Foto: Privat
– Entreprenörerna har inte bara fått tillgång till infrastruktur, utrustning, utbildning och användbara forskningsresultat. Klusterdynamiken har också bidragit till helt nya forskningsteman med fokus på lädersektorn, säger Wendy Sanzetenea, som har skrivit sin licentiatuppsats vid Blekinge tekniska högskola.

Klustret har utvecklats i samarbete mellan offentlig och privat sektor i Bolivia, enligt en Triple Helix-modell. Modellen innebär att man involverar stat, akademi och näringsliv. Här har samarbetet anpassats efter Bolivias förutsättningar och statliga initiativ har omdirigerats till förmån för lädersektorn och regionen.

– Universidad Mayor de San Simón, UMSS, har fyllt en viktig roll som neutral mötesarena genom enheten Technology Transfer Unit. Där har representanter från nationella, regionala och lokala myndigheter kunnat träffas och interagera med forskare och entreprenörer.

Bred förankring gav framgång

En rådgivande styrelse har bildats med företrädare från akademin, olika myndigheter och produktionssidan. Gruppen har arbetat tillsammans för att främja utvecklingen av lädersektorn i området. Genom att alla parter har fått göra sina röster hörda har en ökad inkludering skett och en mer demokratisk innovationsprocess uppnåtts.

Klusterinitiativet har utvecklats och understötts av UMSS med avsikt att öka antalet innovationer samt kunskapen hos klustrets olika parter. Man har strävat efter att ingå avtal som är brett förankrade. Sanzetenea framhåller att klustrets struktur har möjliggjort diskussioner kring de olika aktörernas intressen, och man har arbetat för att hitta lösningar på uppkomna problem och konflikter.

– En utmaning var att entreprenörerna krävde stöd från myndigheterna för att exempelvis stoppa smuggling och främja lokal handel, och myndigheterna har i sin tur krävt formalisering av företagen. Genom att anta mottot ”Fråga inte vad ditt kluster kan göra för dig – fråga vad du kan göra för ditt kluster” har aktörernas roller och ansvar tydliggjorts, säger Wendy Sanzetenea.

Wendy Sanzetenea presenterar licentiatuppsatsen Fostering Inclusive Innovative Processes within a Bolivian Cluster Initiative vid Blekinge tekniska högskola 23 april 2021 klockan 15.00. Den går att ladda ner som PDF och seminariet kan följas i Zoom.

Kontakta wendy.sanzetenea@bth.se———

1492

DELA