Tre år med Kamprads 100-miljonerssatsning på norrländska företag

Magnus
 Aronsson
DELA
Vinit Parida är vetenskaplig ledare vid Norrlandsnavet. Lena Fritzén är vd för Familjen Kamprads stiftelse som finansierar satsningen. Foto: Luleå tekniska universitet/Familjen Kamprads stiftelse.

Hösten 2020 mitt under covid startade Norrlandsnavet. Nu, efter dryga tre år har verksamheten för att öka de norrländska små och medelstora företagens konkurrenskraft följts upp av Familjen Kamprads stiftelse – och de får betyget med beröm godkänt.

Under de första årens verksamhet har Norrlandsnavet utifrån analyser av företagens behov utvecklat forskningsprojekt, utbildningsinsatser i form av kurser och utbildningar samt studentinsatser. Samtliga med ambitionen att stödja utvecklingen av norrländska små och medelstora företag.

– Vi har nyligen genomfört en tre-årsuppföljning och kan konstatera att vår satsning på Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet överträffat våra förväntningar, säger Lena Fritzén, vd för Familjen Kamprads stiftelse.

Utifrån sin tidigare erfarenhet som professor och prorektor vid Linnéuniversitetet konstaterar hon att Luleå tekniska universitet gjort en omdanande resa med Norrlandsnavet.

– Tack vare arbetet med Norrlandsnavet har de gjort en jätteresa. De har vänt på perspektivet och utgått från vad de små och medelstora företagen i norra Sverige har för behov. Utifrån dessa behov har de utvecklat för företagen relevanta forskningsprojekt och utbildningsinsatser.

Olika typer av projekt

Inom ramen för Norrlandsnavets verksamhet är en viktig del att genomföra ny forskning. Det görs både med forskningsprojekt i form av avhandlingsprojekt där doktorander rekryterats, och kortare projekt med seniora forskare. I samtliga fall utgår projekten från de behov som identifierats hos de norrländska företagen. De korta forskningsprojekten som nyligen avslutats eller håller på att avslutas handlar bland annat om gröna investeringar och tillväxt i företag inom turismnäringen, hur mikroföretag kan digitaliseras samt hur platsmarknadsföring kan bidra till rekrytering inom besöksnäringen. Totalt är det ett 40-tal forskare och lärare involverade i de olika delarna av Norrlandsnavets verksamhet.

– Genom den positiva återkoppling vi fått från Familjen Kamprads stiftelse avseende de första tre årens verksamhet känner vi oss stärkta i att fortsatt utveckla arbetet inom samtliga delar av Norrlandsnavet, säger professor Vinit Parida, vetenskaplig ledare för Norrlandsnavet.

Gratis kurser till småföretagare

En annan del av Norrlandsnavet verksamhet är kortkurser i form av MOOC-kurser samt ett stipendieprogram för studenter. MOOC-kurserna är en del av arbetet med livslångt lärande och stipendieprogrammet är viktigt för att involvera studenter i form av att de sommarjobbar i ett mindre företag.

– Vi tycker att Norrlandsnavet och universitetet utvecklat något viktigt här och varit kreativa för att kunna erbjuda MOOC-kurserna gratis till företagare och anställda i företagen. Dessutom leder en lärare kursen i realtid som gör att det blir en hög kvalitet på kursen, säger Lena Fritzén.

– Stipendieprogrammet är också det ett gediget program som de utvecklat och där det utvecklats en portal för att kunna matcha studenter med företag.

Har det inte varit några utmaningar de första åren?

– Den första stora utmaningen var givetvis covid. Detta gjorde att det tog lite längre tid än tänkt att komma i gång och utveckla de olika delarna i Norrlandsnavets verksamhet, säger Vinit Parida.

– Sedan är det alltid en utmaning att överbrygga gapet mellen forskning och företag, något som är särskilt svårt med mindre företag som inte har så mycket erfarenhet av akademin. Men här tycker jag vi kommit en bra bit på väg med att få forskarna att förstå mer kring småföretagens konkreta utmaningar. Och att få företagarna att se nyttan med det vi har att erbjuda från universitet avseende forskning och utbildningsinsatser.

Vad kommer att hända de kommande åren?

– Vi kommer att fortsätta att utveckla de olika delarna av Norrlandsnavet utifrån kontinuerliga analyser av småföretagens behov. En viktig del här är att fortsätta arbetet med att öka förståelsen hos småföretag vad universitet kan bidra med företagens utveckling och konkurrenskraft, säger Vinit Parida.

– När det gäller forskningen innebär det bland annat att vi kommer att sjösätta två nya post-doc projekt som löper över två år och dessutom avsätta medel för nya kortare forskningsprojekt. Dessa kan forskare från alla fakulteter på universitetet söka.

Även Lena Fritzén har förväntningar på de kommande åren.

– Från Familjen Kamprads stiftelse ser vi positivt på att Norrlandsnavet kommer att fördjupa och bredda verksamheten genom att ännu fler forskare och lärare på universitetet blir involverade i att utveckla ny kunskap i nära samverkan med norrländska små och medelstora företag, säger hon.

– Även de andra delarna i Norrlandsnavet förutom forskningen har utvecklat bra koncept att bygga vidare på. Inte minst stipendieprogrammet för studenter som visade sig vara svårare med matchningen än vad man trodde, men den portal som nu utvecklats är bra och kan kanske bli en modell för andra lärosäten att använda framöver. Vi vill ju att det vi satsar på ska nå så många som möjligt, säger Lena Fritzén.

Artikeln är producerad i samarbete med Norrlandsnavet.

350

DELA