Entreprenörer i kris behöver skyddsnät

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Neil Thomas/Unsplash.

Hur gick det för Sveriges entreprenörer som drabbades av covid-19-pandemin under våren och försommaren 2020? En nyligen publicerad rapport visar att läget var väldigt problematiskt. Vi fick en pratstund med Constanze Eib som är en av rapportförfattarna. Hon betonade att skyddsnät och stödåtgärder är avgörande för de företagare som drabbats av pandemin.

Constanze Eib. Foto: Henrik Dunér.
Vad visar er studie?
– Studien visar att en stor del av entreprenörerna hade ett stort inkomstbortfall och det var svårt att hålla igång verksamheten. Ungefär hälften av företagarna hade ekonomiska reserver för högst ett år framåt och risken för nedläggning var överhängande. De kunde inte ta ut lön och det var svårt – i många fall omöjligt – att söka olika former av ekonomiskt stöd. Många verksamheter, men särskilt företagare med enskilda firmor, kunde inte alls kvalificera sig för de stöd som fanns att tillgå.

– När vi jämförde med data som samlats in före pandemin, såg vi att företagare upplevde högre stress och sämre välbefinnande under våren 2020. Det är oroväckande i sig att företagarna mår sämre. Välbefinnande är dessutom en viktig förutsättning för att kunna vara kreativ och skapa nya idéer, produkter och tjänster.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som behövs?
– Vi behöver införa skyddsnät och bättre stödåtgärder för entreprenörer i kris. Det är viktigt att stärka välbefinnandet och de psykologiska resurserna hos entreprenörerna. De har brottats med mycket stress på grund av pandemin och det behövs stöd från samhället. Olika former av stödgrupper skulle kunna vara till hjälp för de drabbade.

– Det behövs också ett bättre system för att göra det lättare att söka och erhålla ekonomiskt stöd. Om alla möjligheter till stöd samlades under samma plattform skulle det underlätta oerhört mycket. Särskilt i början av pandemin var det svårt att veta exakt vad som gäller för vilken typ av verksamhet, och det är fortfarande svårt att veta vilka kriterier som gäller för olika typer av stöd.

Hur ser ni på framtiden?
– Många företagare hade redan innan förra sommaren byggt ut sina digitala lösningar och detta kommer fortsätta att växa. Genom dessa lösningar kunde vissa nå ut till kunder i hela världen medan andra hade fått fler kunder från närområdet. I studien framkom att många såg utvecklingsmöjligheter, men samtidigt har den långdragna pandemin satt många företagares resurser på prov.

– Trots att Sverige inte har stängt ner helt är det nödvändigt att bygga upp ekonomin igen när krisen är över. Då behövs företag som kan skapa arbetstillfällen. För att veta vilka åtgärder som är viktigast att sätta in behövs forskning om hur pandemin har påverkat företagare i olika branscher.

– Jag är förvånad över hur lite forskning som har gjorts om hur entreprenörer upplever sin situation och vilka stödresurser som finns att tillgå. Vi behöver kunskap för att veta vilka åtgärder som fungerar.

Studien genomfördes under maj och juni 2020 av forskarna Constanze Eib, Uppsala universitet och Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet. Över 200 svenska företagare ingick i studien. Ungefär 30 procent av dem var enskilda företag, resten var aktiebolag.

Rapporten (Egen-)Företagare under och efter COVID-19 – En första bedömning av kort- och långsiktiga konsekvenser i Sverige kan laddas ner kostnadsfritt.

Läs mer om projektet på webbplatsen.

Kontakta constanze.eib@psyk.uu.se
cbl@psychology.su.se———

1585

DELA