Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Att försöka ändra ett paradigm innebär att ändra en persons hela världsbild – alla de grundläggande värderingar, tankar och uppfattningar som styr dennes handlingar. Det är med andra ord ingen enkel uppgift. Ändå är det precis det som författaren Nancy J. Eggert ordinerar alla som leder entreprenöriella organisationer att göra. I sin bok Contemplative Leadership […]

När kan en stad sägas vara entreprenöriell? Är det när den blir en plats för många affärer eftersom investerare och risktagare finns där? När många små och medelstora företag startas av dess invånare? Eller kanske rentav när större delen av den ekonomiska aktiviteten flyttas från offentlig till privat sektor? I boken The Entrepreneurial City framgår […]

I juni 1997 arrangerades The Second International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management vid Stockholms universitet. 200 forskare och praktiker som representerade 26 olika länder samlades för att diskutera fyra teman: Risk assessment and credit management, Psychology in business life, Risk management in small firms och Law and business risks. De bästa bidragen […]

Satsningar på förbättrad logistik och human resource management är inte längre tillräckligt för ett företag som vill skaffa sig komparativa fördelar. Det hävdar Panos Mourdoukoutas i sin bok Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy. Han menar att en globalisering av ekonomin har pågått i snart tjugo år. Den har medfört att nya affärsstrategier måste till […]

Ambitionen i The Blackwell Handbook of Entrepreneurship är att världens främsta forskare inom entreprenörskapsområdet ska presentera hur forskningsfronten ser ut idag. Förhoppningen är sedan att doktorander och forskare som läser boken ska hitta inspiration till avhandlingar och fortsatta studier. Ett övergripande tema i boken är tillväxt. De första tjugo kapitlen har inordnats efter fyra huvudområden: […]

I Enterprise and Small Business presenteras 23 artiklar som alla behandlar någon aspekt av företagande. Boken är indelad i tre delar där den första handlar om småföretagens sociala, kulturella och politiska omgivning. Den andra delen tar upp olika typer av företagande, till exempel familjeföretagande, teknikbaserat företagande, kvinnligt entreprenörskap, franchising och intraprenörskap. Här finns även det […]

Hur sammanträffanden påverkar de val vi gör är ämnet för boken Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge av Jessica Satori. Hon menar att vi måste bli mer medvetna om att vardagliga händelser kan hjälpa oss att fatta viktiga beslut. I boken berättar en mängd entreprenörer om hur olika sammanträffanden har påverkat såväl utvecklingen av deras företag […]

Vid Stirling University i Skottland hölls 1994 konferensen Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Ett urval av de uppsatser som presenterades där har nu samlats i Educating Entrepreneurs for Wealth Creation. Boken inleds med en diskussion kring de tre möjligheter vi har att sammanföra utbildning med företagande: vi kan utbilda om, genom eller för företagande. Frågan […]

Internationalisering innebär för många små och medelstora företag ett sätt att skapa tillväxt. Ibland kan internationaliseringen till och med vara nödvändig för företagets överlevnad. Samtidigt innebär det en ökad risk att satsa på en internationell marknad. Oundvikligt är också att företaget stöter på en mängd nya problem. Susanne Hertz och Lars-Gunnar Mattsson tar i sin […]

När kan man påstå att människan verkligen lyckats? Enligt Charles Spinosa, Fernando Flores och Hubert L Dreyfus är det helt enkelt när vi skapar historia. I sin bok Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity bjuder de på filosofiska resonemang om hur detta historieskapande går till. Författarnas definition av att […]

Hur ska ett ägarskifte gå till för att minimera de problem som kan uppstå? I boken Ägarskiften i företag av professor Sven-Erik Johansson och ekonomie magister Marlene Falk identifieras de problem som kan uppstå vid ett ägarskifte i små och medelstora företag. Ett av de mest överskuggande problemen är att företagaren inte planerat för detta […]

Företagsamhet, entreprenörskap och småföretag är begrepp som idag ingår naturligt i många människors vokabulär. Frågan är om begreppens verkliga innebörd är lika spridd? Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business ger inte praktiska råd och rekommendationer till personer i färd med att starta egna företag, utan vänder sig till dem som är intresserade av att få […]

Sök

Arkiv