AVHANDLING | Entreprenörer viktiga för att omvandla spillovers till innovation

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash (genre), Luleå tekniska universitet (Thomas Ejdemo)

Att entreprenörer är skickliga på att se affärsmöjligheter runt omkring sig vet vi. Men vilken central roll de har för att omsätta cirkulerande kunskap till innovation vet vi först nu. Thomas Ejdemo disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet.

Grattis till disputationen! Vad handlar din avhandling om?
– Tack! Avhandlingen undersöker förekomsten av så kallad spillovers, eller kunskapsöverföring på svenska, mellan företag på regionnivå i Sverige samt vilken betydelse entreprenörskap har för att omsätta spillovers till innovation och ekonomisk förnyelse. Tidigare forskning har visat att regioner som har många liknande företag i termer av teknologier och kunskap har särskilt gynnsamma förutsättningar för spillovers som leder till innovation och tillväxt. Jag har på olika sätt undersökt vilken betydelse entreprenörskap har för det sambandet.

Hur gick du tillväga för att undersöka det?
– Avhandlingen utgår från entreprenörskapsteori, teorier från ekonomisk geografi och nationalekonomi, samt tidigare forskning kring spillovers och innovation. Jag har använt olika kvantitativa metoder för att analysera sekundärdata från en rad olika databaser. Artiklarna innehåller i huvudsak hypotesprövande studier.

Vad har du kommit fram till?
– Att entreprenörer är viktiga för att identifiera och experimentera med de möjligheter som uppstår när kunskap cirkulerar och ”spiller över” på olika sätt. De hanterar risk och osäkerhet och entreprenörskap är en viktig kraft som omsätter kunskapsspillovers till innovation och ekonomisk utveckling och förnyelse.

Var det något i din forskning som förvånade dig?
– En av studierna visar att hög patentaktivitet i en region verkar reducera de entreprenöriella möjligheterna, vilket visar sig genom minskad entreprenöriell aktivitet. Initialt var det ett oväntat resultat eftersom patentansökningar ofta används som indikator för innovativ aktivitet vilket i sig borde främja entreprenörskap. Men patent är ju också ett sätt för företag att skydda sin tekniska kunskap så resultatet är rimligt och får också stöd av tidigare forskning. Den studien blev faktiskt publicerad i Research Policy och var en av höjdpunkterna under doktorandtiden.

På vilket sätt har regionala politiker nytta av dina resultat?
– När regioner utformar, genomför och följer upp sina strategier för Smart Specialisering, som är en viktig del av EU:s sammanhållningspolitik. Smart Specialisering innebär kortfattat att regioner ska prioritera ett begränsat antal utvecklingsområden där de identifierar en potential för tillväxt.

Och hur bör de agera för att stärka den regionala ekonomiska tillväxten?
– Avhandlingen visar att regioner med låg entreprenöriell aktivitet kan ha svårare att identifiera de områden som har störst potential samt svårare att åstadkomma den diversifiering som eftersträvas. Ett sätt att överkomma detta kan vara att samverka mellan regioner och utbyta erfarenheter och kompetens, samt att försöka stärka både entreprenöriell förmåga och aktivitet i den egna regionen. Det är också viktigt att främja interaktion och samverkan som möjliggör kunskapsöverföring inom regionen mellan företag i närliggande branscher men också mellan företag i olika typer av branscher.

Kontakta thomas.ejdemo@ltu.se

Mer om avhandlingen
Thomas Ejdemo disputerade vid Luleå tekniska universitet 29 september 2021. Hans avhandling heter Entrepreneurship and the Geography of Innovation: Essays on the Role of Related Variety och går att läsas som PDF.
———–

701

DELA