FORSKNING | Digital teknik mäter gruppdynamik

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Den mänskliga aspekten är viktig för att ett team ska fungera bra. Trond Olsen, tidigare Norsi-doktorand, har i sin doktorsavhandling studerat hur man med hjälp av digital teknik kan anpassa gruppdynamiken till uppgiften och sammanhanget som grupper verkar i.

Vad har du studerat?
– Jag har studerat gruppdynamik, med särskild inriktning på ledningsgrupper i teknikdrivna branscher som arbetar med krävande uppgifter, som strategiska förändringar eller kriser. Som teamledare måste man hantera två aspekter för att lösa en uppgift så effektivt som möjligt – den mänskliga och den uppgiftsrelaterade. Ju mer utmanande uppgiften är och ju mer komplext sammanhanget är, desto viktigare blir den mänskliga aspekten för att ett team ska kunna nå sin fulla potential.

– Vi använde sensorer och programvara som utvecklats för att mäta sociala relationer i grupper och organisationer. Vi har också tittat på hur interaktioner inom grupper påverkar samarbetet med andra grupper och hur beslut fattas.

Trond Olsen. Foto: Privat.

Vilka är de viktigaste resultaten?
– Det finns en stor potential i grupputveckling baserad på ny sensorteknik. Samtidigt finns det mycket arbete att göra för att införa tekniken, och detta måste också kombineras med etablerade teamteorier.

– Vi har föreslagit en iterativ process i sex steg för att först validera användningen av digital teknik och sedan utveckla den för praktisk användning i grupper och organisationer. Vi har också utvecklat våra egna sensorer med programvara i syfte att kommersialisera vår forskning för användning i grupputveckling.

Varför är din forskning viktig?
– Arbetsuppgifter blir alltmer specialiserade och digitalisering och automatisering förändrar hela tiden arbetslivet. I och med det har team blivit arbetssättet i många sammanhang. Detta har skapat ett ökat intresse inom många discipliner för hur team fungerar och kanske särskilt för de dynamiska aspekterna av teamarbete.

Vad har du fått ut av att vara en del av Norsi-nätverket?
– Det var otroligt givande. Vi gick en kurs på doktorandnivå med världens främsta forskare inom innovation, som breddade ens perspektiv på innovation. Och vi fick delta på seminarier och konferenser som gav mig ett brett nätverk inom området entreprenörskap och innovation. Dessutom var vi 12 doktorander som studerade innovationsledarskap. Vi stöttade varandra genom studierna har blivit vänner för livet.

Kontakta trondrik@msn.com

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen
Trond Olsen disputerade 2021 vid Norwegian University of Science and Technology med avhandlingen Team Dynamics in the Digital Age: How the soft parts of teamwork and research can benefit from the hard side of technology and digitalization. Under sina doktorandstudier deltog Trond Olsen i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

520

DELA