ÅSIKTEN: Småföretagarna behövs för integration på arbetsmarknaden

-
 -
DELA
Charlotta Stern. Foto: Ratio.

Jag har tillsammans med forskarkollegor på Ratio undersökt arbetsgivares erfarenheter av att ta emot en utrikes född och utbildad akademiker inom ramen för den förberedande arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Studien visar att arbetsnära praktik är givande både för utrikes födda akademiker och för arbetsgivarna som tagit emot praktikanterna; flera praktikanter får en anställning efter avslutad praktik och nästintill alla arbetsgivare är positivt inställda till att ta emot praktikanter även i framtiden.

Handledare och chefer på 24 organisationer som tagit emot en eller flera utlandsfödda akademiker på praktik har intervjuats. Några av praktikplatserna är mindre företag/entreprenörer. Erfarenheterna ser överlag likartade ut, oavsett företagsstorlek, men en sak skiljer mindre företag från större: ibland är det svårare att erbjuda enbart akademiska uppgifter i mindre företag. Om man är tydlig med detta initialt tycks erfarenheten av att ta emot en praktikant vara övervägande positiv.

Är du nyfiken på att ta emot en praktikant men osäker på vad man bör tänka på och förbereda inför en kvalificerad praktik? Några ledtrådar går att erbjuda utifrån studiens resultat:
Bry dig inte om kvaliteten på utbildningen hos praktikanterna. Förvånande nog tycker arbetsgivarna att kvaliteten på tidigare utbildning är av mindre vikt än vad man tidigare trott, åtminstone enligt de arbetsgivare som vi forskare har intervjuat. Och naturligtvis gäller inte detta råd dig som har särskilda krav på specialistkompetens.

Fundera på och formulera vilka krav du har på social förmåga. Arbetsgivarna betonar tydligt hur viktigt det är med “rätt” social förmåga; ofta tycks det handla om initiativtagande och anpassningsbarhet.

Våga klargöra hur organisationskulturen ser ut hos dig. Det är inte lätt att förstå informella spelregler och normer, ens om man är en ung svensk. Särskilt utmanande verkar informella normer kring ledarskap vara. Resultaten tyder på att den kulturella matchningen går bättre på arbetsplatser där man öppet och tydligt diskuterar skillnader och förväntningar.

Prata ihop dig med Korta vägen:
– Be dem ta fram ett par kandidater som kan passa ditt företag.
– Klargör också vilken språknivå praktikanten bör ha. Det visar sig att vissa kvalificerade uppgifter kräver en rätt hög språkförmåga, andra gånger räcker det med en tillräckligt god språknivå för att fungera socialt på arbetsplatsen.

Var tydlig med förutsättningar för praktiken gentemot praktikanten. Några punkter som kan vara bra att berätta redan vid den första kontakten:
– Om du kan/inte kan erbjuda endast kvalificerade, “akademiska” uppgifter.
– Om du kan/inte kan erbjuda anställning efter praktik.
– Vad du förväntar dig i termer av sociala förmågor.
– Hur kulturen på din arbetsplats ser ut.

Förankra mottagandet bland andra medarbetare och kom ihåg att handledarskapet måste vara frivilligt. Utan goda förutsättningar blir kvaliteten på matchning sämre.

Tänk igenom lämpliga uppgifter och progression. Mycket tyder på att kompetensutvecklingen hos akademiker är brant.

Tanken är enkel: det blir bättre för alla parter om man kalibrerar förväntningar innan praktiken inleds.

En annan sak, fundera över hur det ser ut på din arbetsplats vad gäller sekretess och legitimationskrav. Det visar sig att dylikt kan sätta käppar i hjulet för praktiken, reglerna kan försvåra praktikanters möjlighet att utföra mer kvalificerade uppgifter vilket kan skapa frustration hos tidigare yrkesverksamma praktikanter som inte får möjlighet att visa vad de går för.

Slutligen, företag och organisationer som tar emot praktikanter menar att Korta vägens praktik skapar ett mervärde för praktikanterna som går utöver själva praktiken; i form av referenser, språkträning och ökad förståelse för den svenska arbetsplatskulturen för praktikanten. Arbetsgivarna själva menar att mervärdet för egen del i vissa fall innebär att de får tillgång till superkandidater att anställa, kompetensutbyte och ökat engagemang på arbetsplatsen. Flera intervjuade arbetsgivare berättar om hur berikande det var att få in en praktikant i form av ny energi, ökat engagemang och att de ibland fick syn på ny kompetens som de själva inte visste att de saknat.

Ta chansen, det är hög sannolikhet att du genom att öppna dörren kommer att träffa en mycket kvalificerad och motiverad person. En person som kommer att ge mycket mer tillbaka än du tror.

Charlotta Stern
Professor i sociologi och VD vid forskningsinstitutet Ratio

Till rapporten

Kontakta charlotta.stern@ratio.se———–

459

DELA