LICENTIATUPPSATS | Goda kundrelationer skapar innovationer

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Unsplash, Bret Kavanaugh

Affärsstrategier bygger ofta på ägarnas idéer, som i sin tur påverkats av kundrelationer. Det här karaktäriserar strategi- och innovationsarbete i små etablerade företag.

Små företag utgör 99 procent av det totala antalet företag inom EU och bidrar till 67 procent av alla arbetstillfällen. Dessutom står de för en hög grad av innovationsaktivitet, vilket gör dem intressanta ur ett samhällsperspektiv. Erika Lind har studerat hur innovation ser ut i små etablerade företag, och vilka faktorer som driver och påverkar deras innovationsarbete.

– Små etablerade företag förknippas oftast inte med innovation, men det finns en stor potential i de ”vanliga” företagen, säger Erika Lind i sin licentiatuppsats.

Erika Lind. Foto: Luleå tekniska universitet
Hennes forskning visar att kunderna är mycket viktiga i de här företagens innovationsprocesser. Kunder kan ses som ett filter för de omvärldsfaktorer som påverkar företagens strategi och innovation. Sådana faktorer kan till exempel vara en lågkonjunktur – eller en pandemi. Förutom att små etablerade företag är en hörnsten i ekonomin är de också betydelsefulla för de lokalsamhällen där de är verksamma. De är ofta mycket innovativa när det gäller att hitta lösningar på problem som uppstår.

– Företagsledningens värderingar och förhållningssätt har stor betydelse för ett genomtänkt hållbarhetsperspektiv och när det gäller omsorg om anställda och lokalsamhälle, säger Lind.

Bra idé att göra innovationsprocesser tydliga

Tidigare studier av innovation i småföretag har främst omfattat startups och snabbväxande företag i forskningsnära miljöer. Små etablerade företag lyfts inte fram lika ofta när man diskuterar innovation. Men de är innovativa – även om de själva inte ser det så.

– Företagen agerar oftast momentant på förändringar och strategierna utgörs för det mesta av ägarnas idéer. Snabbrörlighet och kundrelationer karaktäriserar innovationsarbetet i små etablerade företag, säger Lind.

Det är viktigt att tydliggöra hur innovationer växer fram, och därigenom ge företagarna underlag för att reflektera över sitt eget förhållningssätt.

– Medvetenheten ger möjlighet till förändring. Då kan företagen ligga ett steg före och agera mer proaktivt på förändringar. Och deras innovationspotential tas tillvara i högre utsträckning, säger Lind.

MER OM LICENTIATUPPSATSEN
Licentiatuppsatsen Innovation i små etablerade företag: ett samspel nära kund och marknad har lagts fram vid Luleå tekniska universitet och kan laddas ner som PDF.

Kontakta erika.lind@almi.se———

1248

DELA