ÅSIKTEN | ”Omställningen kräver ett effektivt innovationsarbete”

Pia
 Sandvik
DELA
Pia Sandvik. Foto: Rise.

Sverige och Europa står inför flera stora utmaningar: Klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle brådskar, digitaliseringen skapar utmaningar och möjligheter och behovet av snabb kompetensomställning i stora delar av arbetskraften växer. Forskning och innovation kan bidra till vår förmåga att hantera utmaningarna – men då måste vi se till att nya lösningar också implementeras.

Till skillnad från tidigare kriser har politikens och samhällets fokus på hållbarhet inte mattats av under Coronapandemin. Ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet ökar samtidigt som flera vetenskapliga källor pekar på att befintlig omställningstakt inte är tillräcklig för att undvika omfattande miljökatastrofer.

Sammankoppling mellan olika tekniker gör att gränserna mellan teknologiska områden och enskilda branscher börjar suddas ut. Ökande inslag av sektoröverskridande teknologier och ökat intresse för industriell symbios är några av de tydliga trenderna som pekar åt det hållet.

Flera rapporter pekar på att teknologisk utveckling – och omställning i stort – ofta bromsas av kompetensbrist. Behoven av omställning och kompetensförsörjning är i dag större än vad utbildningssystemet kan leverera. Detta gäller inte minst kompetenser som är avgörande för samhällets och näringslivets digitalisering. Vi behöver fler aktörer som tar ansvar för kunskapsöverföring och spridning inom och mellan branscher, och som faciliterar utbyte av erfarenheter.

Dessa tvärdisciplinära utmaningar sätter i gång flera parallella omställningsprocesser i samhället. Utvecklingen skapar behov inom flera områden av aktörer som kan fungera som noder för att driva omställning av industrin och samhället genom att samla aktörer, driva nätverk och samordna utveckling.

För att hantera komplexa samhällsutmaningar krävs förmåga att driva förändring inom många områden. Som ett i grunden tekniskt forskningsinstitut ser vi på Rise därför att vi behöver utvecklas och komplettera vår tekniska expertis med samhällsvetenskapliga och systemanalytiska kompetenser. Jag anser att fler aktörer i det svenska innovationssystemet behöver göra samma förflyttning.

De stora samhällsutmaningarna kräver samarbete över de organisatoriska gränserna, men också ett effektivt innovationsarbete. I dag saknas ofta ett helhetsperspektiv som gör att vi kan adressera flera nivåer samtidigt och:
• stärka individers förmåga att leda komplexa samverkansprojekt och samskapa nya lösningar,
• stärka strukturen och kulturen i organisationer för att möjliggöra ett systematiskt innovationsarbete,
• stärka aktörernas förutsättningar att samverka mot en gemensam riktning för att möta svåra samhällsutmaningar.

En viktig förändring som kan göra stor nytta, utöver ökad samverkan mellan och inom branscher, är att man blir uppmärksam på att det finns kunskap om hur man bedriver ett effektivt innovationsarbete. Att det finns en paketering i form av den internationella innovationsledningsstandarden och en framväxande profession – innovationsledare. Genom att utveckla både kunskap, ramverk och profession står vi bättre rustade att hantera systemomställningen.

Pia Sandvik
vd RISE

Om Pia
Pia Sandvik är vd för Rise, ett helstatligt forskningsinstitut. Hon har bland annat varit rektor för Luleå tekniska universitet och vd för Länsförsäkringar Jämtland. Hon är styrelseordförande för KTH och ledamot av IVA. Pia nås på pia.sandvik@ri.se———–

954

DELA